മഹിളാ ഗുളികകള്‍

പെണ്ണ് ഒരു പുണ്യം
പെണ്ണിനു വേണം കൈപ്പുണ്യം

...*
അങ്കണം കണ്ടാലറിയാം
അംഗനയുടെ മേന്മ

*

ശ്രീമതിക്കു
ശ്രീ മതിയോ?

*

മാരി വില്ലിനെന്തു ചന്തം
നാരി വില്ലായാലോ?

*

മേനിയിലെന്തുണ്ട്
മേനി നടിക്കാന്‍?

*

എന്തിനാണ് പെണ്‍ കൊച്ചേ
ഈ പൊങ്ങച്ചം?

*

മഹിളകള്‍ കൂടിയാല്‍
ലഹള
ÕÝß æÄxß ÕK ÕßµãÄßAÞxí
- ©ØíÎÞX §øßBÞGßøß
ÏÞdÄ ÙøÎáU µÞøcÎÞÃí. ÕßçÈÞÆÏÞdÄÏÞÕáçOÞZ dÉçÄcµß‚á¢. ÄçÜKí Äá¿Bᢠ¦çÕÖJßÎßVMí. ®BæÈæÏÞæA ÄÏÞæù¿áMí È¿JßÏÞÜᢠÉßæKÏáæÎçLÞ ÎùKçÉÞæÜ. ¾ÞæÈJᢠÎáOí ÌæTBÞÈᢠçÉÞÕáçÎÞ? èØÁßæÜ Øàxí ÄæK µßGáçÎÞ? ¥Õ{áæ¿ Øàxí ¥¿áJí ÄæKÏÞÕáçÎÞ? ¥BæÈ ÈâùáµâG¢ ¦µáÜĵZ... çÈøæJ µß¿Kí çÈøæJ ©ÃøÃæÎæKÞæA çÄÞKá¢. ÉùEßæGLí? µæHdÄ §ùáæµ ¥¿‚ÞÜᢠøfÏ߈. ÈßdÆÞçÆÕß çÉÞÏßGí ØáÍdÆÞçÆÕß çÉÞÜᢠµ¿ÞfßAáµÏ߈. ¥ÄBæÈÏÞÃí. ÈßùE ØçLÞ×ÎáIÞÕáçOÞZ ¥Õæ{ ¦ ÉøßØøæJÞKᢠµÞÃ߈.

ÕßÆcÞVÅß ¼àÕßÄJßæÜ ®Kᢠ³ÎÈßAáK ÎßÝßÕáU ³Vε{ÞÃçdÄ ³çøÞ ÕßçÈÞÆÏÞdÄÏá¢. ÉÀȵÞÜJí ²øßAWçÉÞÜᢠÕßçÈÞÆÏÞdÄ çÉÞµÞX µÝßEßG߈. ¥æKÞKᢠ¦ ÉøßÉÞ¿ß ©IÞÏßøáK߈ ®KÞÕá¢. ©IÞÏßøáKá; Éçf ÎæxÞKáIÞÏßøáK߈, øÞÎXµáGß.... ·ÞtßJÜÏáU É{ É{ ÎßKáK ¦ ÎÙÞvÞÕßçˆ? ¥ÄáÄæK.

¥øß ÕÞBÞX µÞÖáIÞÕáµ ®KÄí ÄæKÏÞÃí ¥KæJ ¯xÕᢠÕÜßÏ ¿âV. ¼àÕßÄ¢ ç¼ÞùÞÏÕVAáUÄçˆ ¿âV? ¥ˆÞJÕVAí ¿âùßæÈAÞZ µâùí çºÞùßçÈÞ¿í ÄæK.....

§Jø¢ ¸GB{ßW ©UßÜáÃøáK ÈßøÞÖ µÜVK ÈßØ¢·ÄæÏ ¥ÜßÏß‚á µ{EßøáKÄí ²øá ÉÝÏ ÎádÆÞÕÞµc¢ ¥WÉ¢ çÍÆ·ÄßçÏÞæ¿ ©‚JßÜBæÈ ÉùEáæµÞIÞÃí... ¿âùˆ, ¿âùˆ, ¿âùˆ dÉÖíÈ¢; ®øßÏáK æÉÞøßÏáK ÕÏùÞÃí dÉÖíÈ¢.... §CbßÜÞÌí ØßwÞÌÞÆí...

ØÄc¢ ÉùÏÞÎçˆÞ, ÉßæKÏᢠµáçùAÞÜ¢ µÝßEí ²øßAW ¦ ÍÞ·cçÆÕÄ ®æKÏᢠÉøßø¢Íâ æºÏíÄá.

¥BæÈ ¼àÕßÄJßæÜ ¦ÆcæJ ÕßçÈÞÆ ÏÞdÄÏíAí ²øáBáµÏÞÃí. §KæJ ÕßÆcÞVÅß ÈÞ{æJ ¥ÇcÞɵX ®Kí µãÄcÎÞÏß ÉùÏÞX ÉxáK dÉÞÏ¢. Éçf, æÎÞGÏ¿ß‚Õæa ÄÜÏßW µˆáÎÝ æÉÏíæÄKí ÉùE çÉÞæÜ, ¦xáçÈÞxáIÞÏ ÕßçÈÞÆÏÞdÄ çµÞÎÁßÏßW Äá¿Bß d¿Þ¼ÁßÏßW µÜÞÖßAáµÏÞÃáIÞÏÄí. ¥çBÞGí çÉÞÏ ÎÈTáÎÞψ Äßøß‚ßçBÞGí ®JßÏÄí.

¿à‚ß¹í dÉÞµí¿àØᢠµNß×X ÕøÕáæÎÞæA µÝßEí ØVÕdÄ ØbÄdLøÞÏÞÃí æd¿ÏßÈß¹í çµÞ{¼ßW ÈßKí ÈÞWMJßøçIÞ{¢ ÉÞÕ¢ æd¿ÏßÈßµZ ¿âùßÈßùBáKÄí. èÎØâVê ªGßÏÞÃí æÜÞçA×X. ¯Äá ¿âJí çÉØíxßÈᢠçµÞZç·xí ®Ká ÉùEßøáK ²øá µÞÜÎáIÞÏßøáKá. ¥ÄáçÉÞæÜ ¯Äá ¿âùᢠ¥Kí èÎØâV ê ªGßÏÞÏßøáKá. ¾B{áæ¿ Ø¢¸¢ èµæµÞGßMÞ¿ßÏᢠµÜÞÉøßÉÞ¿ßµZ ¥ÕÄøßM߂ᢠ¦VJáˆØ߂ᢠèÎØâøßæÜJß. µÞÝíºµ{áæ¿ §XçÌÞµíØí ÄáùKá Äá¿Bß. ÕãwÞÕÈÕᢠ¿ßMáÕßæa çµÞGÏᢠèÎØâV ÉÞÜØá¢, ÎcâØßÏÕá¢, øÕßÕVÎ ºßdÄB{áæÎÞæAÏÞÏß ÕßÍÕØÎãiÎÞÏ ÈÏÈØÆc ÄæKÏáIá. ¯xÕᢠ²¿áÕßÜÞÃí Îã·ÖÞÜÏßçÜAí ¥LV·ÎÈ¢ È¿JáKÄí.

èÜÜÏᢠØáÈwÏᢠ¥ØàØᢠØÄà×áæÎÞæA ¯çÄÞ ÎÞÏßµçÜÞµæJJßæMG çÉÞæÜ ÈßVJÞæÄ ÕVJÎÞÈ¢ ÉùEᢠæÉÞGß‚ßø߂ᢠµ‡ßÜáU ®ˆÞ ÈOøáµ{ᢠÉáùæJ¿áJᢠÉøÎÞÕÇß ¦ç¸Þ×ßAáKáIí. èÜÜ ÎáæOÞKáÎ߈ÞJ ÕßÇ¢ ÕˆÞæÄ ¥¿áJáÕøÞÈᢠØbÄdLÎÞÏß Ø¢ØÞøßAáÕÞÈáæÎÞæA §Jßøß §×í¿¢ µÞÃßAáKáçIÞ ®Kí ®KßæÜÞøá Ø¢ÖÏÎá¿Aß. ÎÈTßX µÕß{ßW µá{ßøáN ÉÄßÏáçOÞZ dÉÃÏÞÇøBZ ºáÕKáÄá¿áAáÎÞÏßøßAá¢. ¥BæÈ ²øá Ȉ ÕÞºµ¢ ¥çKø¢ æÕùáæÄ ÎÈTßæÜÝáÄßÏßGá.

Îã·ÖÞÜÏßÜâæ¿ ÎáX·ÞÎßµæ{Ïᢠµá¿á¢ÌAÞæøÏáæÎÞæA ÕßÖÆÎÞÏß È¿KáµÞÃáµÏÞÃí. ÏÞ×ßA µcÞÎùµZ µH¿‚á ÄáùAáKá. æÎÞèÌÜáµæ{ÞKᢠ¥K߈. ÈßùæÏ ØwVÖµøÞÃí. ØídÄàµ{ᢠµáGßµ{ᢠÄæKÏÞÃí µâ¿áÄÜá¢. çÉÞøÞJÄßÈí ÎßÅáÈB{ᢠµVAß¿µB{áæÎÞæAÏáIí. ÏâÃßçËÞÎßG ÕßÆcÞVÅßµ{ᢠ¥Õæø çÎÏíAÞX ØÞøßJÜMí ¦ÜßÜ ÕÏùßÈá µàæÝ ÍdÆÎÞÏß Äßøáµß Õ‚í, æÄøáçÕÞøJá ÈßKí ÕÞBßÏ Éâ ÄáKßÏ æÄÞMßæÏÞæA Õ‚í, ÎàøÞ ¼ÞØíÎßX ØíèxÜßW µáçù ¿à‚VÎÞøá¢.

Îã·B{ßWÈßKí ¿à‚VÎÞøßçÜAᢠÉâ Éß¿ßMß‚ æÄÞMßÏßçÜAᢠÏâÃßçËÞ¢ Çøß‚ µáGßµ{ßçÜAáæÎÞæA ºßLÏáæ¿ ÕÞÈøzÞV ÎÞùß ÎÞùß É¿VKá µÏùáKÄßÈßæ¿, ÎáOßÜâæ¿ ÕˆÞæÄ µÜÉßÜ µâGß øIá ÉáÄáÎßÅáÈBZ æµÞAáøáNß çÉÞµáKÄí µIá. ÎÇáÕßÇáÕßæa Îø¢ æɇáKáIí ¦ Îá~ÍÞÕB{ßWÈßKí §çMÞÝá¢... ¥Õæ{ µIÞW ²øá ÎÜÏÞ{ß ÎÞÜÞ~AáGßÏáæ¿ »ÞÏÏáIí. ¥ÕX ²øá µøáÎÞ¿ßAáGX. ÎàÖÏáæ¿ ØíÅÞÈJí µùáJ çÈøßÏ ²øá Õø. Ä¿ß‚á ÎÜ‚ ºáIáµ{ßÜᢠµùáMá µá¿ßæµGß ÉÞVAáK ÈàI Îá~JᢠÉçf, ØíçÈÙJßæa dɵÞÖæMÞGáµZ ØÎãiÎÞÏß ºßÄùßAß¿MáIí.

æÕ{áJá æµÞÜáKæÈÏáU ¥ÕZ ºßøßAáçOÞÝᢠÕVJÎÞÈ¢ ÉùÏáçOÞÝᢠ¥øßÎሠÕßøßÏáKá. ÈßĢ̢ Õæø ÄâBßAß¿AáK §¿ÄâVK ÎßÈáØÎÞVK Îá¿ßJáOJí, ¥Õ{áæ¿ µáÃáBßAáÃáBßÏáU È¿JJßæÈÞMß‚í ªÏÜÞ¿áK Îá¿ßMâÕí. ¥Äí µÞÃáKÕçøÞæ¿ÞæA çÜÞÙc¢ ÉùÏáKáIí. ºßÜçøÞ¿í µHßùáAß µÞÃßAáKáÎáIí. ¥Õ{áæ¿ ºáÎÜßW ¦ÕÖcæJAÞZ µâ¿áÄW ¥ÜCÞøJßÈÞæÃKí çÄÞKßMßAáK, æ¾ÞùßÕáµ{áU ²øá ÕÞÈßxß ÌÞ·í ¥ÜØÎÞÏß ÄâBßAß¿AáKá. Ø¢¸·ÞÈ¢ ¦ÜÉßAáK µáGßµZ ¥ÕøÕøáæ¿ Äá¿ÏßW ÄGß ÄÞ{¢ Éß¿ßAᢠçÉÞæÜ, ¥ÄBæÈ ÄÞ{ÞvµÎÞÏß ÄMáæµÞGß ¥Õ{áæ¿ µâæ¿ È¿AáKá...

Äß{AÕᢠ²ÄáAÕáÎáU ¥Õ{áæ¿ Îá¿ßÏßݵZAí ÉâAâ¿ ºâ¿ßæAÞ¿áJí ¨øßÝÏßW çµÞVJ ÎáˆÎÞÜ Îá¿ßMáùJí ÎÏBßAß¿MÞÃí. æÕÏßçÜxí ¥ÕÏáæ¿ µHáµZ µâOßÏßøßAáKá. ÈßùæÏ ÎEMâAZ Õß¿VKá É¿VKá µß¿AáK Í¢·ßÏáU ØÞøßÏßW µá{ßçøÞÜáK µÞxßæa ÕßøWJÜMáµZ ÖÞÀcAÞøÈÞÏ µáGßæÏ çÉÞæÜ, ÕßµãÄßµÞGßæAÞIßøáKá.

ÈàIáæÎÜßE ¥Õ{áæ¿ èµµ{ßW §Üµ{¿VJß ÎÞxÞJ ²øáÉß¿ß §{¢ µÞøxí. ¥Õ ÉøØíÉø¢ ØíçÈÙß‚í çºVKí µß¿AáKáIí. §¿ÏíAí ¥ÕÏßæÜÞKßW ¥Õæ{ÞKá µ¿ß‚á. ¥ÄáÄæK ¥ÕÈᢠæµÞ¿áJá. ¥Õ{áæ¿ æµÞ‚øßMˆáµZ fÄçÎWMß‚ µÞøxßæa §{¢çÎÈßÏßW ÉßAÞØá çÉÞæÜÏáU ¥Õæa ɈáµZ çµùßÏßùBáçOÞZ ®Õßæ¿æÏÞæAçÏÞ ²øá æ¾øßÉßøß æµÞUW.

¥Õæa µùáJ µøáJáx èµµZ ¥Õæ{ ¥ÕÈßçÜAí çºVJí Éß¿ß‚ßGáIí. ²øá ÎÜVÕUß çÉÞæÜ ¥Õ{áæ¿ Õ{ÏßG èµµZ ¥Õæa çÄÞ{ßÜâæ¿ µáÝEá ÕàÃá µß¿AáKá.

ÉÜ çÉÞØáµ{ßÜÞÏß çËÞçGÞµæ{¿áJá æµÞIßøßAáµÏÞÃí ¥ÕV... ÈàI æµÞAᢠæÈxßÏßW ÉâÕáÎáU çÉøùßÏÞJ ²øá ÉfßæÏ ÎÈTßæa µcÞÎùÏßW ɵVJáK ÄßøAßÜÞÏßøáKá ¾ÞÈçMÞZ. §ÄßÈß¿ÏíAí ¥ÕZ æÎæˆ ®æa ¥¿áJí ÕKáÉùEá: ’®µíØíµcâØí Îà... æÎ Ïá ƒàØí Ø¢ çËÞçGÞØí... øIáçÉVAᢠ²Kß‚áÈßKí çËÞçGÞ ®¿áAÞÈÞÃí.

¥çMÞZ ¾BZ ÉÜÏßÈ¢ Éfßµ{áU ÕßÖÞÜÎÞÏ ²øá ÖÞøßµAâ¿ßÈá ÎáOßÜÞÃí. ²øá ÎÏâøØáwøß ºßùæµÞæA Õß¿VJß, ÏáÕ¼çÈÞWØÕ çÕÆßÏßW µá‚ßMá¿ß ÎWØøJßÈá µÞJí ÈßWAáK ØáwøßAáGßæÏ çÉÞæÜ È¿ÈJßÈí æùÁßÏÞÏß ÈßWMáIí.

øIáçÉøᢠՈÞæÄ çºVKáÈßKí çËÞçGÞÏíAí çÉÞØá æºÏíÄá. µcÞÎùAHßÜâæ¿ ¾ÞÈÕæø çÈÞAáçOÞZ, Õ¿AáçÈÞAß ÏdLJßæÜ dÖàÈßÕÞØæÈÏᢠÉÞVÕÄßæÏÏᢠ²øá ÈßÎß×¢ ³VÎ ÕKá. µøßÕß{AßÈ¿áJí ²øá ÈßÜÕß{Aí...! ¥çMÞZ ÎÞÎþáçAÞÏÏáæ¿ çùÞ{ßW ¦øÞæÃK çºÞÆc¢ ÎÈæTçKÞ¿í çºÞÆß‚á. ÖøàøÎÞµÎÞÈ¢ ¥ÈáøÃÈÎáIÞAßÏ ²øá ©Z‚ßøßçÏÞæ¿ ¦ çºÞÆcæJ ¾ÞX Õ{æø ØÎVÅÎÞÏß çÈøßGá.

ÎÞùßWçºVKá ÈßKᢠæµGßM߿߂ᢠοßÏßW µß¿KáæÎÞæA øIá ÎâKí ØíÈÞMáµZ ®æKæAÞæI¿áMß‚ßæGÞ¿áÕßW ¥ÕZ ®ÈßAí ÎÇáøÎâùáK ²øá ÄÞCíØí ÄKá. ÕàIᢠµÞÃÞÈß×í¿æM¿áK ²øá ºßøßÏá¢...

ÉßKàæ¿çMÞçÝÞ ¥ÕæøÈßAí È×í¿æMGá. èÜÜÏᢠØáÈwÏᢠÕGJßW ÉLÜá æµGßÏ ²øá ÎøJÃÜßÜßøßAáKÄí ÆâæøÈßKá µIá. ¥ÕæøæK µÞJßøáKÄÞçÃÞ, ¥ÄßÈá ÉßKßW èÜÜÏÞçÃÞ ®æKÞæA ºßLß‚çMÞZ ’æºùá Äøß Øá~ÎáU ²øÈáøÞ· ÈÆß ®KßÜâæ¿ ²ÝáµßçMÞÏß.

µÞIÞÎã·JßæaÏᢠæÕUÞȵ{áæ¿ÏᢠÈÞ·øÞ¼ÞAzÞøáæ¿ÏᢠµìÄáµAÞÝíºµ{ßÜÞÃí ®æa ØÄàVÅcøßW ÉÜøá¢. ºßÜæøÞæA ØíµâZ É¿ßAW ÌTá µÞJáÈßWAáK ÕcÄcØíÄ ÐÞØáµ{ßæÜ ØáwøßAáGßµæ{çMÞæÜ, æµÞ‚áÕVJÎÞÈ¢ ÉùEí, ØÎÏ¢ çÉÞAáK ÎÞXçÉ¿µ{ßçÜAí µæHùßEí ÈßWMÞÃí. ÕãJßæµG æÕ{{JßW µß¿Kí Éá{ÏáK ºàCHßµæ{ÏᢠÍàÎX ¦Îµæ{ÏᢠµIá ÈßWAáKá çÕæù ºßÜV.

³çøÞ µâ¿ßæa ÉáùJᢠ²øá æºùßÏ ÉܵÏßW ºßˆù ÕßÖÆàµøÃÎáIí. ¥ÕÏáæ¿ ÖÞØídÄàÏÈÞ΢, µâ¿áÄW µÞÃæM¿áK dÉçÆÖ¢, µÝßAáK Ífâ ®KßBæÈ...

®ˆÞ¢ ÕÞÏ߂ᢠµIᢠµùBßJßøßEí ¾Bæ{JßÏÄí øIá ÉáÜßµæ{ ØbÄdLÎÞÏß èØbøÕßÙÞø¢ È¿JÞÈÈáÕÆß‚í ÕßGßøßAáK ÕßÖÞÜÎÞÏ ²øß¿JÞÃí. µÞGßW Õ‚í ÉáÜßµæ{ µÞÃᢠçÉÞæÜ ÍàµøÕᢠçÉ¿ßæM¿áJáKÄáÎÞÏßøáKá ¦ µÞÝíº. ºáxᢠÕÜßÏ µß¿Bí. Ȉ ©ÏøJßW ÎÄßWæAGí. ØáøfÏíæAçKÞâ æµGßÏ ÎáZçÕÜß. ØwVÖµçøWMß‚ ÉøßAᢠÉàÁÈÕᢠÎâÜ¢ ¥Õß¿Õßæ¿ ¥¿VKáçÉÞÏßGáIí. µÞÝíºAÞçøæùÏᢠ§Õßæ¿ÏÞÃí. µcÞÎùµ{áæ¿ Ëí{Þ×í èÜxáµZ µHá ºßNßJáùAáKá.

§{ß‚áµÞGßÏᢠɈßùáNßÏᢠ’µ‡ÞÜMáùJí ÈßKí ç·Þ×í¿ß µÞÃßAÞæÄ èÇøcÎáæICßW §BßùBßÕÞ ¥çMÞZ µÞÃß‚á ÄøÞæÎK ÎGßW øâfÎÞÏß çÈÞAß çÉ¿ßM߂ᢠÕÜßÏ ÖÌíÆJßW ÎáøIᢠÎÈá×cçøÞ¿áU ɵ ÎáÝáÕÈᢠÄàVAáµÏÞÃí ¥Õ øIá¢... ®ˆÞÕæøÏᢠÖdÄáA{ÞÏß µÞÃøáæÄKᢠ’ÌtáøAÞFȵâGßÜÞæÃCßÜᢠÌtÈ¢ ÌtÈ¢ ÄæK ÉÞøßW ®Ká ÉÞ¿ßÏ ØÙãÆÏøáÎáIí ¾B{áæ¿ ÕV·JßæÜKᢠ²øá ÄÎÞÖ ®æa ÎÈTßÜçMÞZ ÉâÕßGá.

ÉáÜßAÞÝíºµ{ßW ÈßKí µæH¿áJí ¾ÞX µÞÝíºAÞøßçÜAí çÈÞAß. ¥æÄÞøá ÖàÜÎÞÃí. µ{ß µÞÃáKÄßçÈAÞZ §×í¿¢ µÞÃßµæ{ µÞÃáKÄÞÃí. ¥ÈáÍÕß‚ùßçÏI øصøÎÞÏ ²øá µÞÝíº ÄæKÏÞÃÄí... ¥çMÞÝáIí ®æa æÄÞG¿áJí ÈßÜÕß{AᢠµøßÕß{Aᢠ¼bÜß‚á ÈßWAáKá...! µcÞÎù ¥Õ{áæ¿ µ‡ßÜÞÃí. ¯æù ÆãÖcBZ ɵVJßÏßæGÞ¿áÕßW ¥ÕZ µcÞÎù ¥ÕÈí èµÎÞùß.

µâ¿áÄW ¥¿áJá æºKí ÕcÄcØíÄ ¦¢·ß{áµ{ßW çËÞçGÞ ®¿áAÞÈÞÃí ¥Õæa ÉøßÉÞ¿ß. çÕÜßæÏÞæA Îùßµ¿Kí µáÈßEáÈßKᢠ¥ÍcÞØ¢ µÞÃ߂ᢠ¥ÕÈÄßÈí dÖÎßAáµÏÞÃí. ²øáZÕß{ßæÏçKÞâ, ’çÎÞçÈ ÆßçÈÖÞ, ¥ÕX ÉáÜßÏÞÃí æµçGÞ.... ®K ²øá ÕÞºµ¢ ®æa ÎÈTßW µß¿Kí ÕˆÞæÄ µÏùá æÉÞGß‚á...

æÉæGKí, ®BæÈçÏÞ ¥Õæa µÞæÜÞKí ÕÝáÄß. çÕ‚áçÉÞÏ ¥ÕX µOßçÕÜßÏßW Éß¿ßAÞX ÕãÅÞ dÖ΢ È¿Jß. ¥ÄáÕ{æø ÆÏÈàÏÎÞÏß ÉøÞ¼ÏæMGá. ÈßÎß×ÞVÇ¢ æµÞIí ¥Äí Ø¢ÍÕß‚á. ÕÜßÏ ÖÌíÆçJÞæ¿ ¥ÕX µß¿BßçÜAí...

²øßøæÏ µßGßÏ ØçLÞ×çJÞæ¿, ÕˆÞæJÞøá Îáø{ÜáÎÞÏß øIá ÉáÜßµ{ᢠ¥Õæa ¥¿áçJAí ³¿ßÕøáKÄᢠµ¿ß‚áÉß¿ß‚í ÕÜß‚ßÝ‚í ¥ÕæÈ æµÞIá çÉÞµáKÄáÎÞÃí ÉßæK µÞÃáKÄí. ¥ÕZ æÄÞIÏßW Õ‚í ÄæK Îøß‚áçÉÞÏ ²øá ¥VÇÈßÜÕß{ßçÏÞæ¿ ¥¿áJáIÞÏßøáK ¯çÄÞ ØídÄàµ{áæ¿ èµµ{ßçÜAí ÕàÃá....

ÉáÜßµZ ¥ÕæÈ µ¿ß‚á µá¿ÏáµÏÞÃí. ¥ÕÏáæ¿ ÎáøZ‚ÏßW Îã·ÖÞÜ ÕßùÉâIá ÈßWAáKá... ®Õß¿áæKÞæAçÏÞ ¦{áµZ ³¿ßÕøáKá....

Îã·ÖÞÜÏáæ¿ ¥ÇßµãÄøᢠÎxᢠ²‚ÏßGᢠ¥ÈáÈÏßM߂ᢠÉáÜßµæ{ ÕˆÕßçÇÈÏᢠµâGßÜÞAÞX µßÃEá ÉøßdÖÎßAáµÏÞÃí. ÆàV¸çÈøæJ ¥ÄßØÞÙØßµÎÞÏ dÖÎBZæAÞ¿áÕßW ÍÞ·cJßÈí ¥Õ µâGßçÜAí µâ{ÞÏß çµùßçMÞÏß. ²KᢠآÍÕßAÞJ ÎGßW....

²¿áÕßW ¥ÕæÈæ‚æK¿áAáçOÞZ µI µÞÝíº §KᢠµHßÜáIí...!
ÕÏùá Éß{VKí µá¿WÎÞܵZ ÉáùJáºÞ¿ß... ÎÞùßÜᢠ赵ÞÜáµ{ßÜᢠøµíÄ¢ ÉáøI È~AàùáµZ... ºáÕK æÉÏíaí ¿ßKí ÄGß ÎùßEí Îá~Jí ÄâÕßÏ çÉÞæÜ øµíÄ¢ ºÞÜáµZ Øã×í¿ß‚í ²ÝáµßÏßùBáKá...

²çK çÈÞAßÏáUâ....

ÕßçÈÞÆÏÞdÄÏáæ¿ ¥Lc¢ §BæÈæÏÞøá ÆáøLAÞÝíºÏÞÕáæÎKí µøáÄßÏ߈. èÜÜÏᢠØáÈwÏáæÎÞæA ÕÞAáµZ µßGÞæÄ dɵÞÖ¢ æµG Îá~ÕáÎÞÏß ¦æµ ĵVKßøßAáKá.. µYÎáOßW µI È¿áAáK ø¢·BZ µHßWÈßKí ÎÞÏáK߈. ¥¿áJ µÞÜæJÞKᢠÎÈTßW ÈßKí ¥Äí ÎÞÏí‚á µ{ÏÞÈÞÕáæÎKí çÄÞKáKáÎ߈. ..

¥ÕæÈ çÙÞØíÉßxÜßçÜAí æµÞIáçÉÞæÏKí ¦çøÞ ÉùEá. øfæM¿áçÎÞ ¦çÕÞ... ØÄà×í ÉùÏáKÄí çµGá.

ÕßçÈÞÆÏÞdÄÏáæ¿ ®ˆÞ ÎâÁᢠĵVKí, ÄÞÎøçÛøß Édµ¢ Ä{¢ ºáøÎßùBáçOÞZ ¾Bæ{ÏᢠÕÙß‚áæµÞIí µáÄß‚áÉÞÏáK Üfbùß ÕàÁßçÏÞ çµÞ‚í ÌTßW ÖíÎÖÞÈÎâµÄ Ä{¢ æµGßAß¿Ká...

¥çKø¢, ÉáùæJ µÈJ §øáGßW, øÞdÄßÏáæ¿ ²x Îø‚߈ÏßÜßøáKí µÞÄøÏÞÏ ²øá Éfß ÙãÆÏ¢ æÉÞGßAøÏáKáIÞÏßøáKá...
ÙßùÞ Øíd¿àxßW ²øá æÕ{áMÞX µÞÜJí
Story Dated: Tuesday, May 4, 2010 10:21 hrs IST
æÕ{ß‚¢ µHá ÄßøáNß ®ÝáçKxá ÕøáçKÏáUâ. çÕMá ÎøBZ ©ùA‚¿Õí ÕßGá ÎÞùÞæÄ, ÉáÄßÏ ²øá ÆßÕØJßæa ©çz×JßçÜAí µYÄáùKá ÈßÜíÉá Äá¿Bß. §øáGí É¿ßÏßùBßçMÞÏÄùßÏÞæÄ, Øíd¿àxí èÜxáµZ æÕùáæÄ ºßøß‚á æµÞIßøßAáµÏÞÃí. ºÕxáæµÞGÏíAøßµßW ÕÜßæ‚ùßE çµÞÝßAÞÜáµ{ßW ÈßKí, çÖ×ß‚ §ù‚ßÈÞøáµZ µ¿ß‚á µá¿ÏáK ¯ÄÞÈᢠÉâ‚AáGßµZ. ’~áÎÞÎæMGßÏßçÜAí ÄÜÏßGí §KÜæJ ÕßÝáMßW ÈßKí §KæJ ɵW ºßµÏáµÏÞÃí ÉÞùAùáMáU ÉÞÕ¢ ²øN. ÉßùµßW µáùáæµæµGßÏ ¥NæJÞGßÜßW ÉøßØø¢ ÎùKí ©ùBáK ºáøáI Îá¿ßÏáU µÞVÕVHX µáGß.

ØáÍßfÄÏáæ¿ ®HMÞ¿B{ßW ÈÞGßæÜçMÞæÜ ÉÞÕBZ ©IÞÕßæˆKÞÏßøáKá ÕߺÞø¢. ÕßÖMßÈᢠÆÞøßdÆcJßÈᢠØbLÎÞÏß ²øá ÈÞ¿áÎßæˆK Äßøß‚ùßÕáIÞµáKÄí Õ{æø èÕµßÏÞÃí.

ÈßøJí Õß¼ÈÎÞÃí. §¿ÏíAí, οßÏÈÞÏ µáGß ØVAÞV Øíµâ{ßçÜAí çÉ޵ᢠçÉÞæÜ, ºßÃáBß ÈàBáK ¥ÉâVÕ¢ ºßÜ ÕÞÙÈBZ. ®.Øß dÉÕVJßAáKáIí. ®KßGᢠºâ¿ßÈí µáùæÕÞKáÎ߈. µÞV §Jßøß ÉÝÏÄÞÃí. ¥¿áJ ÈÞGßWçÉÞAßÈí µßGßÏ ÕßÜÏíAí ¦VæACßÜᢠæµÞ¿áAâ. Äßøß‚á ÕKßGí ºßLßAÞ¢ ÌÞAß µÞøcBæ{ÞæA. µâGJßW øIí ¿ÏùáµZ ÄÈß æÎÞGÏÞÏßøßAáKá. ²øÞZ ÎáKßÜᢠÎçxÏÞZ ÉßKßÜá¢. ®KÞÃÞçÕÞ ¥ÕV ÉÞÄßÕÝßÏßW çØÕÈ¢ ÎÄßÏÞAß ’xÞxÞ ÉùÏáKÄí. ÎáæOÞøßAW ²øá ¿ÏV ÉFùÞÏÄÞÃí. ¥Kí ØíæÉÏV ¿ÏV æµÞIí ÄÄíAÞÜ¢ øfæMGá. ¥Äí §ÄáÕæø ¥¿AÞX µÝßEßG߈. ²øá ÉáÄßÏ ¿ÏV ÕÞBÃæÎKí µøáÄßÏßGí µÞÜ¢ µáù‚ÞÏß. ®ˆÞ¢ ÈàGß ÕÏíAáK ¨ ÆáÛàÜ¢ µâ¿MßùMÞÃí. ®KÞÃÞçÕÞ Éæx µá¿áBáµ. §Kí ®LáæµÞçIÞ ¥BæÈæÏÞøá ºßL æÕùáæÄ ¥ÜGáKáIí.

©×íõÞÜ¢ ¥Äßæa ØVÕÕßÇ °ÖbøcB{áÎÞÏß ÉâJáÈßÜíAáK µÞÜÎÞÃßÄí. §Õß¿áæJ ÄÃáMßÈᢠºâ¿ßÈᢠdÉçÄcµÎÞÏ ²øá µVAÖcÎÞÃí. çøÞεâÉB{ßW ØâºßÎáÈ çÉÞæÜ Äá{Eá µÏùáK ÄÃáMí. Äß{‚ æÕU¢ ÄÜÕÝß çµÞøßæÏÞÝßAᢠçÉÞæÜÏáU ºâ¿í. `ÄáçÍÆB{áæ¿ ¨ çÕ×dɺí»K ÎWØø¢ ®LßÈÞÃÞçÕÞ ®Kí Éܵáùß ³VJáçÈÞAßÏßGáIí. ©Jø¢ µßGßÏßG߈.

çÈøæJÏßùBßÏÄí §æKCßÜᢠ¥ÕæÈ µÞÃâ ®K ÈßVÌt¢ æµÞIÞÃí. ¥ÕX ç¼ÞÜßAßùBᢠÎáOí ¥Õßæ¿æÏJâ. §ÈßÏᢠÈàGßæAÞIá çÉÞµÞX µÝßÏ߈.

²Kß‚áÄÞÎØßAáK µÞÜJí, ¥Õæa µ×í¿MÞç¿ÞVJí ØÙÄÞÉJßæa ÉáùJí ²øá ØÙÞÏÎÞµæG ®Kí µøáÄß ÎÈØÜßEÄÞÃí. ÕÞBáK ²øÞçÕÖ¢ ¦VAᢠÄßøßæµJøÞÈáIÞÕ߈. µ¿¢ æµÞ¿áAáKçÄÞæ¿ ²øá ÖdÄáÕßæÈ ÕßÜÏíAí ÕÞBßAáµÏÞÃí ®æKÞæA ÉùEí ÉÜøᢠÉøÎÞÕÇß ÉßLßøßMßAÞX çÈÞAßÏÄÞÃí. Äßøßæµ çºÞÆßAÞX Õß{ßAáçOÞZ çËÞæÿáAÞæÄ, µIáÎáGáçOÞZ ÈâùáµâG¢ ²ÝßµÝßÕáµZ ÉùEí, µIÞÜᢠµIßæˆKí È¿ß‚í ÎáBßA{ßAáKÕøáæ¿Ïá¢, çÉÞAxßÜáU µÞÖí æµÞ¿áJí ¥Äí Äßøßæµ µßGÞX Íßf ÏÞºßçAIß ÕKÕøáæ¿ÏáæÎÞæA ©UÄᢠ§ˆÞJÄáÎÞÏ µÅµZ ²øáÉÞ¿áIí ÉùÏÞX ®ˆÞÕVAá¢.

ºßÜ ØwVÍB{ßW ’çÈÞ ®Kí ÉùÏÞX µÝßEÞWÄæK ÉÜ ¥ÌiB{ßW ÈßKᢠøfæM¿ÞÈÞÕáæÎK ÄJbæÎÞæA ¥ùßÏÞÎÞÏßøáKßGᢠ®çLÞ §ˆ ®Kí ÉùÏÞX µÝßE߈..

§Kí ¥ÕØÞÈæJ ¥ÕÇß ÉùEÄÞÃí. µÝßÏÞEÄí æµÞIÞÕá¢. ¥Õæa ¥ÕØíÅ ÄÈßAÞÃçˆÞ µâ¿áÄW ¥ùßÏáµ.
²çøµçÆÖ ÇÞøà ՂÞÃí çÉÞµáKÄí. µÞùßçMÞZ ÙßùÞ Øíd¿àxßÜâæ¿ ¥ÌíÙâV ¼ÈâÌßçÜAí dÉçÕÖß‚ßøßAáKá. §ÈßÏᢠ²øáÉÞ¿í ³¿ÞÈáIí.. ¥¿áæJJÞùÞÕáçOÞZ ¥ÕæÈ æÎÞèÌÜßW Õß{ßAâ.

ÉáÄßÏ ÉµW çÎAMí µÝßEí ¥ÃßæEÞøáBß ØáwøßAáGßÏÞÏß §ùBß ÕøáçKÏáUâ. ÕÝßçÏÞøB{ßæÜÞKᢠ¦æøÏᢠµÞÃáK߈. ¯µÞLÄ §×í¿ÎÞæÃCßÜᢠ§Jø¢ ¯µÞLĵZ ²øáÄø¢ ÍàÄßÏáæ¿ ¥ÈáèÆV¸c Äø¢·B{ÞÃí Øã×í¿ßAáµ. ºáxᢠ¦ZAâGÎáIÞÕáçOÞçÝ ÄÈß‚ßøßAÜßÈí ÎÇáøÎáUâ... ¥ˆÞJçMÞZ ¯µÞLÄ ÍàµøÎÞÃí.

µÞÄ¿MßAáK ²øá ÕÜßÏÖÌíÆ¢ çµGÞÃí ºßLÏíAí ØÁXçdÌAí ÕàÃÄí. µÞV ²Kí æÕGß; ÕÜßÏ ÖÌíÆçJÞæ¿ ²Kí µáÜáBß. ÉÞOßÝÏá¢çÉÞæÜ ¦æµæÏÞKáÜEá. ÉßæK çùÞÁßW ®çLÞ ©øEÄßæa ¥ÄßÆÏÈàÏÎÞÏ çÄBßAø‚ßW..

çdÌAí ºÕßGÞæÄ ÄæK ÕIß ÈßKá. çÁÞV ÄáùKí çÈÞAáçOÞZ ¥Õæa µÞxáçÉÞÏßøßAáKá... ÎxÞøáç¿ÄáΈ; ÉßKßæÜ æÎÞGÏáæ¿.

ÕøÞÈßøßAáK ¨ ²øá ø¢·Jßæa ùßçÙÝíØÜÞÏßøáKá ¥ÜíÉ¢ ÎáOí ÎÈØßW È¿KßøáKÄí ®Kí ÕˆÞJ ²øá ¦ÇßçÏÞæ¿ ³VJá. Õß¼ÈÎÞÏ ¨ ØíÅÜJí §BæÈæÏÞøá ¥ÕØíÅ ÕøáæÎKí ³VJ߈. §Èß ®Lá 溇á¢? ÎÞxßÏß¿ÞÈáU ¿ÏùᢠµÞxáçÉÞÏÄÞÃçˆÞ É¿ç‚ÞçÈ..

’ÕV×µZ ÄáùAÞÈßÈßÏáÎáIí ÎÃßAâùáµZ.. ¨ ÎÙÞÈÕVµæ{ æµGß ÕÜß‚áæµÞIá çÉÞÕÞÈᢠçÕçI ¥ÄßÈá ÉxßÏ ²øá ÕIß? ¿ÞµíØß Éß¿ß‚í ¿ÏV æµÞIáçÉÞÏß ÉFù¿MßAÞÎÞÏßøáKá. ¥ÄßÈí ¨ æµÞ‚áæÕ{áMÞX µÞÜJí ¦æøÏÞÃí µßGáµ? ÄÈßAÞÏß ¯Äí ÕVAí ç×ÞMÞÃßçMÞZ ÄáùKßGßøßAáµ..? ¥çMÞZ, ÎÈTßW ÈßKí ’µ¿¢ ®K ºßL §ùBßçMÞÏß ¦ µçØøÏßW Öµ¿¢ ÕKí µÞÜí µÏxßÕ‚í §øßMáùMß‚ßøßAáKá... ¥BæÈ ºßLß‚çMÞZ ¦ ØÎÏJᢠ©UßW ºßøßæÉÞGß..

²Kí øIí µÞùáµZAí çÈæø èµÈàGß Îá~çJAáçÉÞÜᢠçÈÞAÞæÄ ¥ÕæøÞæA ê æÈÕV èÎXÁßæa ¦µíØßçÜxùßW ¦Eá µÞWæÕ‚á. ’©¼íù ®K çÌÞVÁí Õ‚ Õˆ µÞùᢠÕøçÃKí dÉÞVÅß‚áæµÞIí ÈßWAáçOÞZ ÕKá ²Ká øæIH¢. øIßÜáÎáIí çÈøæJ §øßMáùMß‚ ÏÞdÄAÞøX.

²¿áÕßW, §ÈßæÏLá 溇áæÎKùßÏÞæÄ ÈßKá ÕßÏVAáçOÞZ ¥µæÜ ÈßKí ²øÞZ È¿KáÕøáKÄí µIá. ²øá ÎÇcÕÏØíµX, dÉÍÞÄØÕÞøßAßùBßÏ ÎGᢠÎÞÄßøßÏᢠçÕ×Íâ×ÞÆßµ{á¢. ¥çøÞ·Æã·ÞdÄX. ØáÎá~X. æÕGß ÈßøMÞAß ÈKÞÏß ÉøßÉÞÜß‚á çÉÞøáK ÄßBßÏ ÄÞ¿ß. Îá~Jí µÞøáÃcJßæa ÈßùdÉØÞÆ¢. ÈzÏáæ¿ dɵÞÖæMÞGáµZ èÜÕÞÏß Ø¢çdÉfâ 溇áK µHáµZ. ²øá ÎÈá×cæÈ µÞÃáçOÞçÝAᢠÎÈØßBæÈ ÈßùÏáçKÞ? ¦Öíºøc¢ çÄÞKß.

ÙãÆÏJßÜßxáÕàÝáK ¥ÍßÕÞÆcÎÇáøÕáÎÞÏß æÕ{áJáÄá¿áJ µø¢ÈàGß. ²øá ºâ¿áU ÙØíÄÆÞÈJßæa ØíçÈÙdÖáÄßæÏçKÞâ: ’èµËW ÙÞW...? Äá{áOß ÕàÃá.

’®Öí Ëà ÎáÖíµßÜ...? ¥‡á ~ßÆíÎ ÏÞ ÎáÙNÆí...?
’ÖáµíùX... Ù‡ÞµˆÞÙí.. ®K ©ÉºÞø Îá~dÉÞVÅÈçÏÞæ¿ ÇVÎØC¿¢ ÎáÝáÕÈᢠ¯ÄÞÈᢠÕÞºµB{ßæÜÞÄáAß ¥çgÙæJ ÇøßMß‚á. Õˆ æÎAÞÈßAW çdÉÞ†ÕáÎÞÃí ®KÞÃí ¥çgÙ¢ µøáÄßÏÄí ®Ká çÄÞKáKá. ®µíØíd¿Þ ¿ÏùáæICßW ÎÞxßÏß¿ÞX ØÙÞÏßAÞæÎKÞÏß ¥çgÙ¢. ¼Þ{cÄÏáæ¿ÏᢠØbÏ¢ÖÉßAÜßæaÏᢠºNßçMÞÏ µHáµ{áÎÞÏß ©UÄí ÄáùKáÉùEá...
’¥ˆÞÙáW ÎáØíĦX...
ØÜÞ¢ ÉùEí ¥çgÙ¢ È¿KáÈàBß...
’¥ˆÞÙí ¦ÄßµW ¦ËßÏ...
’¥ˆÞÙí ¦Ëàµí...

ÕàIᢠ¥ØbØíÅÄÏáæ¿ Õß¼ÈÎÞÏ æÄøáÕßçÜAí. ÉßæKÏᢠÉßæKÏᢠÕÞÙÈBZAá çÈæø èµµÞGß ØbÏ¢ ÉøßÙÞØcÈÞÏßæAÞIßøáKá.

²øá ÉJá ÉÄßÈFí ÎßÈßxí µÝßEá µÞÃᢠ¥µæÜ ÈßKí ¥ÄßçÕ·¢ ²øá ÉfßæÏçMÞæÜ ÉùKáÕK ²øá Üfbùß µÞV æÄÞGøßµßW ÈßÛÌíÆÄÄÏáæ¿ ³ø¢ çºVKí ÈßKá. µÞùßW ÈßKí ÖádÍÕØídÄJßæa µáÜàÈÄÏßW ÈßKí ²øÞZ §ùBßÕKí ØÜÞ¢ ÉùEá.

ÕßØíÎÏJßæa ¦µÞÖAHáµ{áÎÞÏß ¦ Îá~çJAí ²çK çÈÞAßÏáUâ. ¥ÄÏÞZ ÄæK. çÈøæJ ÕK ¦Z...
¦ µHáµ{ßW ’ÕÞÙÈæÎÞKᢠµßGßÏ߈ ¥çˆ...? ®K çºÞÆc¢ ÕàVMáÎáGáKáIÞÏßøáKá.

Ê’ËgW... §VµÌßT‡Þù...

ØíæxMßÈß ¿ÏV µÞùßæa ÁßAßÏßÜßGí ¥ÈáØøÃÏáU ²øá æµÞ‚áµáGßæÏçMÞæÜ.. ÕßÜ µâ¿ßÏ Øá·t çÜÉÈJßæa ª×íÎ{Ä ÎáxßÈßWAáK ÉÄáÉÄáJ ØíÈß·íÇÄÏßW ¥çgÙçJÞæ¿ÞM¢....

²øá µÞøc¢ ÎáçO ÄàøáÎÞÈß‚ßøáKá. ²øá ÉáÄßÏ ¿ÏV ÕÞBáµÄæK. ¥ÄçgÙçJÞ¿í ÄáùKá ÉùÏáµÏᢠæºÏíÄá.

’çÈøæJ ÄáùAáK ’²øá ÕV× ®ÈßAùßÏÞ¢. ÈÎáAí ¥çBÞGí çÉÞµÞ¢.... ØbÄØßiÎÞÏ ¥çgÙJßæa ÕÞAáµZ ÎÈØí ¥BæÈ ÉøßÍÞ×æM¿áJß.

µÞV µáÄß‚áæµÞIßøáKá. §çMÞZ ÉáÜVµÞÜJßæa ©ùA‚¿ÕßW ÈßKí æÄøáÕí ؼàÕÄÏßçÜAí ©ÃVKßøßAáKá....

ÙãÆÏÉâVÕ¢ Èwß dɵÞÖßMß‚í ØÜÞ¢ ÉùEí ÉßøßÏÞæÎKÞÃí µøáÄßÏÄí. ÉáÄßÏ ¿ÏV ÕÞBß ²øá ¿ÞµíØß Éß¿ß‚í çÉÞµÞæÎKá¢...

¥ÄßÈá ÎáÄßøáçOÞZ, ¥ÄßÖÏJßæa æµÞ¿áÎá¿ßÏßçÜAí Éß¿ß‚áÏVJßæAÞIí ¥çgÙ¢ ÉùEá: ’¿ÏV ÕÞBß Õøâ... ¾ÞX µÞùßÜßøßAÞ¢...

ÉÝÏ ¿Ïù¿VJßæÏ¿áJí ÉáÄßÏÄí Ëßxí 溇ÞX ¯µçÆÖ¢ ¥ø ÎÃßAâçùÞ{æοáJá. Äßøß‚í ÕàIᢠ¥ÌíÙâV ¼ÈâÌßçÜAí...

§ØíÄßøßÏáæ¿ ºâ¿í ÕßGá çÉÞÕÞJ, ÎEáÄáUßÏáæ¿ æÕp ÎáxßÏ çÎWAáMÞÏ¢ οAßAáJß ¿ÏV ÎÞxßÏß¿ÞX ØÙÞÏß‚í ¥çgÙ¢ ÕàIᢠÕßØíÎÏßMßAáµ ÄæKÏÞÏßøáKá.

®ˆÞ¢ µÝßEí µ‡ßW ÉáøI ¥ÝáAí µÝáµßA{ÏÞX ¥ÄcÞÕÖc¢ ÕøáçOÞZ ©ÉçÏÞ·ßAÞX µÞJáÕ‚ ’ÕÞGV µÞÈßW ÈßKí èµAáOß{ßçÜAí ¥çgÙ¢ ɵVKÄí ØíçÈÙÎÞÏßøáçKÞ, µÞøáÃcÎÞÏßøáçKÞ, ÉçøÞɵÞøJßæa ÉøßÖáiÎÞÏ Ø¢Ø¢ ¼ÜÎÞÏßøáçKÞ...?

¥çKø¢, ÈwßÏáæ¿Ïᢠµ¿MÞ¿ßæaÏᢠÍÞø¢ ÄÞBÞÈÞÕÞæÄ µáÈßE ÖßøTáÏVJß ¦ Îá~çJAí çÈÞAáçOÞZ ¥çgÙ¢ ²øá ºßøß ºßøß‚á. É¿‚ÕÈí ÎÞdÄÎùßÏÞÕáK ÍÞ×ÏÞÏßøáKá ¦ ºßøßAí.

Ä{ßVæÕxßÜÏßæÜ dÉØÕÎdL¢
Story Dated: Tuesday, May 4, 2010 7:27 hrs IST
µÝßEÎÞØ¢ 27Èí øÞdÄß ¯µçÆÖ¢ ²øá ÉJáÎÃßÏÞÏß µÞÃᢠ®æa æÎÞèÌÜßçÜAí ²øá çµÞZ. çËÞY æºÕßçÏÞ¿í çºVJáÕÏíæA, Îá~ÕáøæÏÞKᢠµâ¿ÞæÄ ’ÙçÜÞ, §ÄÞøÞæÃKùßÏáçÎÞ? ®K çºÞÆc¢ µÞÄßÜßxáÕàÃá. ³VÎÏáæ¿ ®ˆÞ ËÏÜáµ{ßÜâæ¿Ïᢠ²øá ÈßÎß×¢ ÎÈTí æØV‚í æºÏíÄá. çÈÞ °ÁßÏ. ²øá µÞøc¢ ÄàV‚. Ȉ ÉøߺÏÎáU ÖÌíÆÎÞÃí. ÎáæOçKÞ çµGá ÎùK ²øá ÉÞGßæa Õøß çÉÞæÜ ¥ùßÏÞ¢. Éçf, ³VÎ µßGáKßæˆKí ÉùEçÉÞæÜ ²øá èÕµÞøßµ ¥ÈßÖíºßÄÄbçJÞæ¿ ¾ÞX ÉùEá:

ê çØÞùß ®ÈßAí ¦æ{ µãÄcÎÞÏß ÎÈTßÜÞÏ߈..
’®BæÈ ÎÈTßÜÞµÞÈÞ... æµÞˆ¢ kµáæù ¦Ïßçˆ...
’¾ÞX ¿ß.Éß. ®NÞ...
’¿ß Éß ®çNÞ? ÕàIᢠµYËcâ×X...
’ÎÞç×, ¾ÞÈÞÃí.... ÉÝÏ dÉØÕ ÎdL¢...!

¦ ÕßçÖ×â ²øá µáÜáBß‚ßøßÏáæ¿ ædÉÞèËW ³MY 溇áKÄᢠ¥ÄßW ÈßKí ²øá ÉøߺßÄ Îá~¢ §ùBßÕKí ®æKJæK çÈÞAß ²øá dÉçÄcµ ºßøß ºßøßAáKÄᢠ¾ÞÈùßEá.

’¥ç‡Þ, ®ÈßAí ÎÈTßÜÞÏ߈... fÎßAâ... ÈßBæ{Õß¿áKÞ Õß{ßAáKÄí?

’B{í ¼ßgÏßÜáIí ®KùßÏÞÎÞÏßøáKá. Éçf, ÈOæøÞKᢠ¥ùàˆçˆÞ... ¾ÞX ®Gí ÉJí æµÞˆÞÏß ÆÎÞÎßÜáIí. ÕÜßÏ ÖO{æÎÞKᢠ§æˆCßÜᢠ¥BæÈ çÉÞµíÃâ... Ȉ µOÈàæÜÞæA ÉÃßÏáIí ®Ká çµGí ÉÞEá溈á¢. §¢±à×çùcÞ, µÃAçùcÞ ®æKÞæA ¥ÕV çºÞÆßAá¢. ®ÈßAÞæÃCà ’Ë¥Ü, Ë¥ÜÞ, Ë¥Üâ... (¥ùÌß ÕcÞµøà ÖÞØídÄJßæa dÉÅÎ ÉÞÀBZ) ¥çˆ ¥ùßÏâ.

’ÄÎÞÖ §çMÞÝᢠIíçˆ?
’¥çÄÞIçˆ ¼àÕß‚í çÉÞÃÄí....

²øá ÆßÕØ¢ ®æa ùâÎßæÜ èËØW ²øá çÉMV æµÞIáÕKí ÄKí ®çKÞ¿í ÉùEá: §æÄÞKí ÕÞÏß‚í çÈÞAßX. ³Èí ²øá ³ËàØßÜÞ ÉÃß. §¿ÏíAí §BæÈ ÕÞÏßAÞX Éçxc ÕˆÄᢠ¥ÕX dÉßaí ®¿áJí æµÞIáÕøá¢... ÕÞÏß‚í æµÞù‚çBÞGí ®JßÏßGÞ ®ÝáÄßÏ ¦æ{ çÈÞçAcÄí... ¥çMÞÝÞÃí ¾ÞX ÖøßAᢠ¥L¢ ÕßGÄí. §Äí ¾Næ{ ÉøߺÏAÞøÈÞÃçˆÞ É¿ç‚ÞçÈ...

®ˆÞ¢ ÕÞÏß‚í µÝßEçMÞZ Bæ{ æÎÞèÌW ÈOøᢠµßGß.... ¥çMÞJæK ²Kí Õß{ßAÞ¢Kí Õ‚á... ÈßB{í ¥çK ®æKçMÞæÜ ®ÝáJáµÞøÈÞÏßøáKçˆÞ? ÈßB{í çÉMùßÜí ®ÝáÄáçOÞ, ¾ÞX çÕæù æºÜÄßæÜÞæA ¦ÃçˆÞ ®ÝáÄàÈÄí.... ¿ß.Éß.®¢. ÉßæKÏᢠµáçù Ø¢ØÞøß‚ßGÞÃí çËÞY Õ‚Äí. ®æa ÎÈTçMÞZ ÕV×BZAí ÉßùµßçÜAí ºßùµ¿ß‚í çÉÞÏß.

çµÞÝßçAÞ¿í ¼ßˆÏßæÜ ²øá ØbµÞøc çµÞ{¼ßW µáù‚áµÞÜ¢ ÉÀßAÞÈᢠÉßKà¿í ¥Õßæ¿JæK ¥ÇcÞɵÈÞÕÞÈᢠ¥ÕØøÎáIÞÏß.

çµÞ{¼í çÙÞØíxÜßÜÞÏßøáKá ÄÞÎØ¢. ÕßÖÞÜÎÞÏ æÄBßXçÄÞMßæa ²J È¿áAí, ’®W ¦µãÄßÏßW ÕßdÖÎßAáK çÙÞØíxÜßÈí æÄÞGáÎáOßW, ²øá ®WÉß ØíµâZ. ÕÜÄáÕÖJí ÉUßÏᢠɂ ÈßùÎáùBáK ÕßÖÞÜÎÞÏ ÉUßAá{Õá¢. µá{æJ ÎÞçùÞ¿í çºVJá Éß¿ß‚í, ¦ÉÞƺâÁ¢ Îâ¿ßMáÄ‚í µß¿AáK, É‚MÞÏWMáÄMí. ©ÃVæKÃàxí µHáÄßøáNß ÉáùçJAí çÈÞAáçOÞZ µÃß µIßøáKÄí ÉUßÏᢠÉUßAá{ÕᢠÉUßAâ¿Õá¢! §dÄ ÎçÈÞÙøÕᢠÙãÆcÕáÎÞÏ ²øá dÉÍÞĵÞÝíº ÉßKàæ¿ÞøßAÜᢠµÞÃÞX ØÞÇß‚ßG߈.

ÎÝAÞÜB{ßW ÈßùEáµÕßE ÉUßAá{JßçÜAí ÎáùáAßÏá¿áJ çÄÞVJáÎáIßæa ÌÜJßW, ¦ÆcæÎÞKí ο߂í, ÉßæK ÕˆÞJ ²øá èÇøc¢ Ø¢Íøß‚í ®¿áJáºÞ¿ß. µá{ßVAÏB{áæ¿ µøÕÜÏJßçÜAí ª{ßÏßGßùBß, ¥¿ßJGí µIí ÎáµZMøMßçÜAí Äßøßæ‚Jß, ²øá ÆàV¸ÈßÖbÞØ¢ Õß¿áçOÞZ, ©çz×Jßæa ²øÞÏßø¢ ÕßøWJÜMáµZ ©UßæÜÕßæ¿æÏÞæAçÏÞ dÖáÄß ÎàGáKáIÞÕá¢. ÉÞÏWMøMáµZ ÕµEáÎÞxß, ¦çÕÖJßÎßVMßæa ¼ÜMøMßÜâæ¿ ÉøWÎàÈáµæ{çMÞæÜ ÈàLßJá¿ßAáK ÎßÝßÕáU ÎÝAÞÜ ³VεZ, ²øá ÉáÝÏÞÏß §KᢠÎÈTßçÜæAÞÝáµß ÕøáKáIí.

¨ ³Vεç{Þæ¿ÞM¢ ÎÈTßWÈßKí ÎÞùßçMÞÕÞJ ²øá Îá~ÕáÎáIí. çÙÞØíxÜßçÈÞ¿í çºVKáU ÉUßÏßæÜ ÌÞCá Õß{ßAÞøX (Îádµß) ¿ß.Éß. ÎNÆßçaÄÞÃÄí. (ÖøßÏÞÏ çÉøí §BæÈψ). dÉÞÏ¢ ¥ÇßµæÎÞKáÎÞÏßG߈. ¾BZ ¥çgÙæJ §Èà×cW çºVJí ºáøáAß ¿ß.Éß.®¢. ®Ká Õß{ßAá¢. ¥BæÈ Õß{ßAáKÄÞÃí ÎâMVAß×í¿¢. ÉUßçÏÞ¿í çºVKí ¥çgÙJßÈí ÎÞdÄÎÞÏß ²øá æµÞ‚áÎáùß. Éß.Éß. ¥ÌíÆሠÎáKâV, Øß. ¥ÌíÆáW ÙÎàÆí ÉáKAÞ¿í, ¿ß.². ¥ÙíNÆí æµÞ¿áÕUß... Äá¿Bß ¾BZ ÈÞÜá ØáÙãJáAZ ¦ ÎáùßÏßæÜ ØíÅßø¢ ØwVÖµV.

¿ß.Éß.®¢. ¦æ{Þøá øØßµÈÞÃí. ÄÎÞÖ ÉùÏáµ ÎÞdÄΈ, µÞÃßAáµÏᢠ溇á¢. çÌÞÁà ÜÞ¢ç·b¼ßW çÉÞÜᢠÈV΢ Äá{áOáK ÎGᢠÎÞÄßøßÏá¢. ÎádµßMÃß ÎÞdÄΈ, øÞÕßæÜ ²XÉÄø Õæø ÎdÆØÏßæÜ ¥ÇcÞɵÈáÎÞÃí µfß. çÉÞøÞJÄßÈí ºßÜ ’ÎdLÄdL ºßµßrµ{áÎáIí. ’èÉØ޺ߵ ÌÞÇ ÎÞxÞX èÉÖ޺ߵ ÌÞÇϵxáK ¿ß.Éß.®¢ê ®Kí ¾BZ ¥çgÙæJ µ{ßÏÞAá¢. ’¼àÕß‚á çÉÞæI ÎÞ×NÞçø... ®KÞÃí ¥ÄßÈáU ÎùáÉ¿ß.

ÌÞCá Õß{ß ØÎÏJí çÉÞÜᢠ¿ß.Éß.®¢ ØàøßÏ؈. èÎAßÈá ÎáOßW ÈßKí ¥ˆÞÙá ¥µíÌV... ®Kí ©ùæA ÈÞÜá dÉÞÕÖc¢ ÉùEí ’¥ÖíÙÆá ¥ˆÞ §ÜÞÙ... Äá¿BáKÄßÈá ÎáOí ¥çÄ ÕÞµcBZ æÎæˆ ÉùçÏI ¦ µáùE ØÎÏ¢ ©ÉçÏÞ·æM¿áJß ¿ß.Éß.®¢ ùâÎßçÜAí ³¿ßÕøá¢. ®KßGí ÉùÏá¢: ’ÌÞAß B{ÞæøCßÜᢠæµÞ¿áAßX... §ÄÞÃí ¿ß.Éß.®¢. ØíèxW.

¥FáøâÉÏáæ¿ ²x ÈÞÃÏ¢ ÕcÞɵΈÞJ ¥AÞÜJí ²øá øÞdÄßÏßW, ØíÅÜæJ dÉÇÞÈæMG ²øá ÕcµíÄßÏáæ¿ ÕàGßW ÉÞVGßAí çÉÞÏß Äßøß‚á ÕøáçOÞZ ¦{Þæµ ºâ¿ßÜÞÃí. ’¥Fí ²x çÈÞGÞÃí ¦ µÞA ÄKÄí... ®Kí ÉùEí ¥ÏÞæ{ dÉÞµßMùEá æµÞIí, µàÖÏßW ÈßKí ÈÞÃÏBæ{¿áJí ¾Bæ{ µÞÃßAáçOÞZ, ²xÈÞÃÏB{ˆ, ¥Fßæa ¥Fá ÈÞÃÏB{ÞÃí. §øáGßW ²xøâÉÞ ÈÞÃÏB{ÞæÃKí æÄxßiøß‚ÄÞÃí µfß. ¦ ¼Þ{cÄ ÎáÝáÕÈᢠ²æøÞx ÕÞºµJßW ¿ß.Éß.®¢. ¥ÜßÏß‚á µ{EÄßBæÈ:
’¾ÞÈßÄáÕæø ÉùEæÄÞæAÏᢠ¥FßøGßÏÞAß Äßøßæ‚¿áJßøßAáKá...!

²øá ÖÈßÏÞÝíº. ØÎÏ¢ ØtcçÏÞ¿¿áJßøßAáKá. ÉßçxKí ¾ÞÏùÞÝíº ÐÞØ߈. ²ÝßÕí ÆßÕØJßæa ¦ø¢Í¢. ¦ç¸Þ×ßAÞX ¾BZ ÈÞÜáçÉøᢠ¿ß.Éß.®Nßæa ùâÎßÜáIí. ÄÎÞÖµZ ÉùEᢠçµGᢠçdÉÞrÞÙßM߂ᢠ§øßAáKÄßÈßæ¿, ÕÞÄßÜßÜÞçøÞ ÎáGáKá. ÕÞÄßW ÄáùAáçOÞZ ÍÕcÄÏáæ¿Ïᢠ¦ÆøÕßæaÏᢠÎáÝáÕX ÍÞÕB{ᢠdÉÄßËÜßMß‚áæµÞIí ²øÞZ ÕÞÄßWAW.

’ÎNÆí ©ØíÄÞÆßæÈ ²Kí µÞÃâ....
ÕÜßÏ ·ÎÏßW ¿ß.Éß.®¢. ²Kß{µßÏßøáKá.
’µçIÞ ®æK ¥çÈb×ß‚í ¦{á ÕKßøßAáKá ®K ÎGßW...
’®çLçMÞ ¨ ÕÝßÏßBæÈ...?
’øIá ÆßÕØÞÏß aÞ¿íæJ ¦¿ßÈí ÕˆÞæJÞøØíµãÄ.. æÉùÞÈÞÏßøßAáKá... Éçf, æÉùáK߈... ’ºÞEÞÜßæÜ ¥ŒAùÞÃí B{¿áJí ÕøÞX ÉùEÄí...
¿ß.Éß.®¢. ²Kí ©×ÞùÞÏß.
’µçIÞ¿Þ, ¨ ÈÞGßW ²øá ¦¿í dÉØÕßAÃæÎCßW çÉÞÜᢠ¨ ÎNÆí µÈßÏÃæÎK ÕˆÞJ ÍÞÕJßW ²øá ØíæÉ×cèÜØíÁí çÁÞµí¿æùçMÞæÜ ’çøÞ· ÕßÕøBZ ¦øÞÏáµÏÞÃí.
’¦¿í §¿ÏíAßæ¿ µß¿AáµÏᢠ®ÃàAáµÏᢠ溇áKáçIÞ....?
’¯Äá ÕÖ¢ çºVKÞÃí µß¿AáKÄí...
’¥ÏÕßùAáKáçIÞ...?
’ÕˆÄᢠÄßKáKáçIÞ...?
’µøÏáKáçIÞ...?
§BæÈ çÉÞÏß ¥çÈb×ÃBZ...
¦·ÄX ¦ÆøçÕÞæ¿ ÎùáÉ¿ß ÉùEáæµÞIßøáKá...
²¿áÕßW, ²øá æÕ{ßÉÞ¿í çÉÞæÜ ¿ß.Éß.®¢ ÉùEá:
’ÕÝßÏáIí
’ÈßBZ ¦ Éà¿ßµÏßW çÉÞÏß ²øá Ä{ßV æÕxßÜ ÕÞBß Õøâ...
¦·ÄX Éà¿ßµÏßçÜçAÞ¿ß... ¾BZ ÕˆÞæJÞøá µìÄáµçJÞæ¿ ¿ß.Éß.®NßæÈ çÈÞAáçOÞZ Îá~Jí Èß·âÂÎÞÏ ²øá æºùá ºßøß.
¯ÄÞÈᢠÈßÎß×BZAµ¢ ¦·ÄX æÕxßÜÏáÎÞÏß Äßøßæ‚Jß.
’ÈßB{ßøßAí...
ùâÎßÈí ÉáùJí ’¦ÕÜÞÄßAÞVAí §øßAÞÈßG æºùßÏ Øíxâ{áµ{ßæÜÞKßW ¥ÏÞZ µÞJßøáKá..

ùâÎßæa ²øá çµÞÃßW, ¥çgÙJßæa ØbL¢ ’®ÝáJí çÎÖÏßW, ¾Bæ{æÏÞKᢠµÞÃßAÞæÄ, Õ{æø øÙØcÎÞÏß ¿ß.Éß.®¢ ®çLÞ ®ÝáÄáµÏÞÃí. æÕxßÜÏßæÜÝáÄáK ’dÉØÕ ÎdL¢ ²Kí µÞÃÃæÎKí ¾BZAí ¦d·ÙÕáÎáIí. çºÞÆßAÞX èÇøcÎ߈. ÄÎÞÖæÏÞæA ÉùÏÞùáIÞÏßøáKáæÕCßÜᢠÎdL Ø¢ÌtÎÞÏ §Jø¢ øÙØcBZ ÉøØcÎÞAÞX ¦øᢠÄÏÞùÞÕ߈çˆÞ? ¥ÄáæµÞIí ÄæK ¦ çÎÞÙ¢ È¿AßæˆKáùMÞÃí.

ÎÈTí ÕÞÏß‚Äá çÉÞæÜ ¾Bæ{ ÈÞÜáçÉæøÏᢠ¥ÆíÍáÄæM¿áJßæAÞIíí ¿ß.Éß.®¢ ¦ ÎÙÞ øÙØc¢ ¾Bæ{ µÃß‚á. ¾BZ æ¾GßçMÞÏß! ÕßÖbÞØ¢ ÕøÞæÄ ¦ Îá~çJAí ÄæK çÈÞAáçOÞZ ¥çgÙ¢ µHßùáAß µÞÃß‚á. ¾B{ÄßBæÈ ÕÞÏßæ‚¿áJá: ¥ùÌß ÎÜÏÞ{JßÜÞÃí ®ÝáÄßÏßøßAáKÄí... ’©¿X dÉØÕßAáµ! ®Kí, ¿ß.Éß. ÎNÆí; ²Mí.

²KᢠآÍÕßAÞJ çÉÞæÜ ¦ æÕxßÜ Õ{æø ØâfíÎÄçÏÞæ¿ ÈÞÜÞAß Î¿Aß ²øá æÕU ÈâÜáæµÞIí æµGß, ÕÞÄßW ÄáùKí ¦·ÄæÈ Õß{ß‚í ÉùEá: ’§ÄBí æµÞ¿áJÞW ÎÄß. ³{í æÉçxÞ{á¢... §Äí ÄßKÞX µâGÞAßæAÞUÃæÎK߈. ®BæÈæÏCßÜᢠÄàxßAâ. ÉUàæÜJßAßGcÞ ÎÄß...

Ȉ µÈÎáU ²øá ’èµ Î¿Aí µßGßÏ ÈßùE Ø¢ÄãÉíÄßÏáÎÞÏß, ùâÎßW çµùß ÕÞÄßÜ¿‚í, ²øá ÎÈ£ÖÞØídÄ ÕßÆ·íÇæÈçMÞæÜ ¥çgÙ¢ ÉùEá: ’ºßµßrµ{áæ¿ µÞøcæÎÞæA §BæÈÏÞ... ÎÈTÞÃí dÉÇÞÈ¢. ÕßÖbÞØçIÞ ÆàÈ¢ ÎÞùá¢. §çˆ ¯Äí ·á{ßµ µá¿ß‚ßGᢠµÞøcˆ. ÎÈá×cæa µÞøc¢ ÄæK §BæÈÏÞ. ÉßKÏçˆ ÎáIÞdÉÞÃcÞ{í? B{í çÈÞAßçAÞ... §çMÞJæK ¦ µÞA §Õæ¿ ÉÞEí Õøá¢. ¦¿í æÉxâKí ÉùEí... ¥æˆCßW Bæ{æK §BæÈ Õß{ßç‚Þ... ÕÜÄá µ‡ßæa È¿áÕßøW ÄUÕßøÜÎVJß øIá ÎâKá ÕG¢ æ¾Þ¿ß‚áæµÞIí ¿ß.Éß.®¢....

¥Kí, ØtcÞ ÈÎØíµÞø¢ µÝßEí ¾BZ ÉáùJßùBáçOÞZ, ¿ß.Éß.®Nßæa dÉպȢ çÉÞæÜ, Îá~¢ ÈßùæÏ ØçLÞ×ÕáÎÞÏß ¥ÏÞZ...!
’æÕxßÜ ÄàxßAÞX ®¿çBùÞæÏCßÜᢠ¥Äí ÉUàæÜçJMAßÈᢠ³{í æÉxá...

ÉßçxKí, ¥ÄßøÞÕßæÜ ¿ß.Éß.®Nßæa ÎáùßAá ÎáOßW ²øá ÕÜßÏ ÄâAá ÉÞdÄ¢ µÞÃæMGá...µß¿ÞÕßÈá çÉÞÜᢠæµÞ¿áAÞæÄ, ¦ ¦¿í ºáøJßÏ ¦ÆcæJ ÉÞÜá ÎáÝáÕÈᢠ¦ ÉÞdÄJßÜáIÞÏßøáKá....

ഷാഹിദ


kerala_school_girls.jpg

മലപ്പുറം ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററില്‍ അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സിന് പഠിക്കുകയാണ്. ചാര്‍ട്ടുകളും ഇന്ത്യന്‍ ഇങ്കും ചെത്തിക്കൂര്‍പ്പിച്ച മുളപ്പേനകളും മാത്രം കണി കണ്ടുണരുന്ന വല്ലാത്തൊരു കാലം. ചെയ്തു തീര്‍ക്കാനും വരച്ചുണ്ടാക്കാനും ഒരുപാടു വര്‍ക്കുകള്‍. ബ്ളൂപ്രന്റും അസൈന്റ്മെന്റ്സും പുസ്തകാസ്വാദനവും 'ശ്രമ പരാജയ'വും 'എരുമേലി'യുമൊക്കെ വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവര്‍ത്തിയിലും ചിന്തയിലും സദാ കുടി കെട്ടിപ്പാര്‍ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യനിങ്ക് പറ്റിപ്പിടിച്ച നഖക്കോണുകളില്‍ ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞാലും ഉരച്ച് കഴുകിയാലും പിന്നെയും പിന്നെയും അവശേഷിക്കുന്ന കടുത്ത, കറുത്ത അടയാളങ്ങള്‍.
പരിശീലന ഘട്ടത്തിലെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടീച്ചിംഗ് പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയം. ട്രൈനിംഗ് സെന്ററില്‍ നിന്ന് നിശ്ചയിച്ചു തരുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്കൂളില്‍ ഇനി ഒരു മാസക്കാലം. ഒരു ഡിസിപ്ളിനുമില്ലാതെ, വില്ലന്‍മാര്‍വിലസുന്ന സ്കൂളിലേക്കൊന്നും നറുക്കുവീഴരുതേ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയായിരുന്നു മനസ്സു നിറയെ.
പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലം കൊണ്ടോ എന്തോ വലിയ കച്ചറയൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ക്കൂള്‍ എന്ന ശ്രുതിയുണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിനടുത്ത ഒതുങ്ങല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലേക്കാണ് ഞങ്ങള്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് നറുക്ക് വീണത്. ഇന്ത്യനൂരിലെ പി.വി റംലത്ത്, കാടാമ്പുഴയിലെ ഒ.ടി. അബ്ദുല്ലക്കോയ തങ്ങള്‍ ഇവരായിരുന്നു ട്രൈനികള്‍.
അധ്യാപക ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയ്യതി. ഒതുക്കുങ്ങലില്‍ ബസ്സിറങ്ങി സ്ക്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. റംല ടീച്ചറുമുണ്ട് കൂടെ. കോട്ടക്കലേക്ക് പോവുന്ന ബസ്സില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ ഇറങ്ങിയതും മഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സില്‍ നിന്ന് അവര്‍ ഇറങ്ങിയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. കഷ്ടി അര കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമേയുള്ളൂ സ്കൂളിലേക്ക്. പ്രഥമ ദിവസമെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങള്‍ കുറച്ച് നേരത്തെ പോന്നതാണ്. കുട്ടികള്‍ ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ഞ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാനുള്ള റിക്കാര്‍ഡ് വര്‍ക്കുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് തടന്നതേയുള്ളൂ. നിര്‍ത്താതെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞ്കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം പെണ്‍കിളികള്‍ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു വെച്ചു. കൂട്ടത്തില്‍ ഏറെ സ്മാര്‍ട്ടായ ഒരു കുട്ടി യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ചോദിച്ചു.
'പുതിയ സാറമ്മാരാണല്ലേ'......?
'അതെ..'
'അല്ല അത് കണ്ടപ്പോത്തന്നെ മനസ്സിലായി...'
അത് ഒരാക്കിയ പറച്ചിലായിരുന്നു...
എങ്കിലും ഒരു തമാശകേട്ടപോലെ ചിരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു..
അധികം വൈകാതെ വന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം.
'അല്ല സാറെ, ഇത് സാറിന്റെ വൈഫാണോ...'?
ആ തോദ്യം കേട്ട് എന്നെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ചമ്മിയത് ഘംല ടീച്ചറായിരുന്നു. അത് അവരുംടെ കണ്ണില്‍ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു...
അതിന് മറുപടിപറയാന്‍ നാവെടുക്കും മുമ്പെ ആ വര്‍ണ്ണക്കിളികള്‍ ചിരകടിച്ചു
വറമന്നുപോയി.
'പെണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഇക്കോലം. എന്നാപ്പിന്നെ ഇവിടുത്തെആണ്‍ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ...'?
റംല ടീച്ചര്‍ പിറുപിറുത്തു.
അവരാകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയെന്ന് മനസ്സിലായി..
അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെന്നവണ്ണം ഞാന്‍ പറഞ്ഞു:
'സാരമില്ല... കുട്ടികളല്ലേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മാസമല്ലേ സഹിക്കേണ്ടൂ.. വിട്ടു കള ടീച്ചറെ..
സ്കൂളില്‍ ചെന്ന് തുടങ്ങിയതിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഒമ്പത്.ഇ.യിലേക്ക് ക്ളാസ്സെടുക്കാന്‍ പോവുന്നത്. റഗുലര്‍ അധ്യാപകരുടെ പിര്യേഡുകള്‍ വീതം വെച്ച് തന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. ക്ളാസ്സിലേക്ക് കേറിച്ചെന്നപാടെ 'ഗുഡ്മോളിംഗ് സാറി'ന്റെ ശ്രുതി മധുരത്തിനിടയില്‍ പെണ്‍ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് #ിണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചില്‍ അവസാനമിരിക്കുന്ന തിളക്കമുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകള്‍ എന്നെ കൊത്തി വലിച്ചു. അത് അവളായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ടില്‍ വെച്ച് എന്നെയും റംല ടീച്ചറെയും റാഗ് ചെയ്ത പെണ്‍ പടയുടെ നേതാവ് !
ക്ളാസ്സ് തുടങ്ങും മുമ്പെ എല്ലാവരും പേര് ചോദിച്ചു. അമ്പത്തി രണ്ടോളം കുട്ടികളുടെ വരിവരിയായുള്ള പേര് പറച്ചിലിനിടയില്‍ ആരിടെ പേര് ഓര്‍ക്കാനാണ് ? വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങ്. ഒടുവില്‍ ഊഴമെത്തിയപ്പോള്‍അവള്‍ എണീറ്റു നിന്നു. കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ച തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകള്‍ വിടര്‍ത്തി അവള്‍ പറഞ്ഞു: 'ഷാഹിദ'. അന്ന് ക്ളാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ മനസ്സിന്റെ റജിസ്ററില്‍ ഒരു പേര് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ...
നിര്‍ത്താതെ സംസാരിച്ചും ക്ളാസ്സ് സജീവമാക്കിയും ഇടക്കിടെ എന്നെ പ്രകേപിപ്പിച്ചും എന്റെ ശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും അവള്‍ കവര്‍ന്നെടുത്തു.
ഒരു ദിവസം ക്ളാസ്സിലേക്ക് കേറിച്ചെല്ലുമ്പോള്‍, ഒരു നോട്ടു ബുക്കിനുവേണ്ടി പിടിവലി നടക്കുകയാണ്. ഷാഹിദയുടെ വെളുപത്ത തുടുത്തമുഖം ചുവന്നിരിക്കുന്നു. തോറ്റുകൊടുക്കാന്‍ മനസ്സില്ലാതെ അവളും കൂട്ടുകാരികളും ചേര്‍ന്ന് പൊരുതുകയാണ്. എന്നെ കണ്ടപാടെ ഷാഹിത ഒന്നയഞ്ഞു. ഞാന്‍ നോട്ട് ബുക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങി മറിച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു:
'സര്‍. ഇവള്‍ കവിത എഴുതാറുണ്ട്...'
ഞാനാ പോജുകള്‍ ഒന്ന് വെറുതെ മറിച്ചുനോക്കി. നല്ല വൃത്തിയുള്ള കയ്യക്ഷരത്തില്‍ അവള്‍ എഴുതിയ കൊച്ചു കൊച്ചു വരികള്‍...
അന്ന് വ്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോള്‍ ആ നോട്ടുബുക്കും കൊണ്ടു പോന്നു. അവള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 'ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ, നാളെ തിരിച്ചു തരാം...' എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ഒരുവിധം സമ്മതിപ്പിച്ചു.
അന്ന് രാത്രി എല്ലാ വര്‍ക്കുകള്‍ക്കും അവധികൊടുത്ത് അവളുടെ കവിതകള്‍ വായിച്ചു.. കിലു കിലെ ചിലക്കുകയും കുതേ#്തുവാക്കുകള്‍കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഷാഹിദയല്ല കവിതയിലുള്ളത്. ക്ളാസ്സും പരിസരവും കുയിലും പൂച്ചയും പച്ചപ്പും ചോക്കും റിബ്ബണുമൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങളെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ പെയ്യാന്‍ വിങ്ങുന്ന വിഷാദമാണ് ഒട്ടുമിക്ക വരികളിലും പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്നത്. ഒമ്പതാം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ളീം പെണ്‍കുട്ടിയെഴുതിയ കവിതകളെന്ന നിലക്ക് ആ നോട്ടു ബുക്കും അതിലെ കവിതകളുംഎന്നെ വല്ലാതെ അതിശയിപ്പിച്ചു. എങ്രിലും, വിഷാദം ഒരു നിഴല്‍ പോലെ വരികളിലൊക്കെയും പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാവും ? ഒരു മാസം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഈ ഗുരു... ശിഷ്യ ബന്ധത്തിനിടയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ വൈകാരികാവസ്ഥയിലേക്കും കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനൊന്നും കഴിയില്ല: ആതൊട്ട് പ്രായോഗികവുമല്ല. ഞാന്‍ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടു.
പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടമുള്ള വരുകള്‍.. അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് തിരുത്തിയും ചിലത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തുംകഴിയും വിധം ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു. ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ ഒരാള്‍ക്കും തിരുത്താനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ആവില്ലെന്ന് അന്നേരം വെറുതെ ഓര്‍ത്തു.
ഒരു കവിതക്ക് കീഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചു.
'വീണ്ടും എഴുതുക.
കവിത മനസ്സിന്റെ സംഗീതമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്: എവിടെയാണെങ്കിലും...
നന്നായിട്ടുണ്ട്.
ആശംസകള്‍..'
പിറ്റേന്ന് ക്ളാസ്സില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ ആ നോട്ട് ബുക്ക് അവളെ തിരിച്ചേല്പ്പിച്ചു. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവളൊന്നും ചോദിച്ചതുമില്ല.
എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നുപോയത് ? ഇന്നത്തോടെ ഒതുങ്ങല്‍ സ്കൂളിനോട് വിടപറയുകയാണ്. കുട്ടികളോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ. സ്നേഹത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ വര്‍ണ്ണ മിഠായികളും ചില അലങ്കാരവസ്തുക്കളുമൊക്കെയായി പലക്ളാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളും ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിച്ചു.
നാലുമണിക്ക് സ്കൂള്‍ വിട്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങള്‍ ട്രൈയിനികള്‍ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ടീ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരെയും നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത്തിരിവൈകിപ്പോയാലും സാരമില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂളില്‍ എന്നാണാവോ ? അറിയില്ല.
അഞ്ചാം പിര്യേഡ് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. സ്റാഫ് റൂമില്‍ ഞാനൊറ്റക്കാണ്. അധ്യാപകരെല്ലാം ക്ളാസ്സില്‍ പോയിരുന്നു. വീണുകിട്ടിയ ഒരു ലിഷര്‍ പിര്യേഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റിക്കാര്‍ഡ് വര്‍ക്കുകളിലെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം 'ഞാന്‍ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍: ഒരാസ്വാദനം' തയായാറാക്കിയിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈക്കെം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ 'ബാല്ല്യകാല സഖി', എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാടിന്റെ 'ലണ്ടന്‍ നോട്ട് ബുക്ക്', തകഴിയുടെ 'കയര്‍', എം.ടി യുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരക്കഥകള്‍ ഇവ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഞ്ചാമതായി 'കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍' എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
'പാല്‍ പായസം പോലെ വലിച്ചു കുടിക്കാവുന്നതും മഞ്ചാടി മണികള്‍പോലെ എടുത്തോമനിക്കാവുന്നതുമായ, ചിരിക്കും ചിന്തക്കും വക നല്‍കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍...' തുടക്കം ഇങ്ങനെ എഴുതിത്തീര്‍ത്തു.
പെട്ടെന്ന്, 'സര്‍... ' എന്നൊരു പതിഞ്ഞ വിളി.
തലയുയര്‍ നോക്കുമ്പോള്‍, അവള്‍ ഷാഹിദ !
നാലുപാടും നോക്കി, ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി, അവള്‍ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു..
'എന്തേ ഷാഹിദാ, ക്ളാസ്സില്ലേ..'
'ഇല്ല പി.ടി യാണ്..'
അതും പറഞ്ഞ്, അവള്‍ ആരും കാണാതെ, ഞൊറിവുള്ള മഞ്ഞയില്‍ നിറയെ നീല പൂക്കളുള്ള പാവാടയില്‍ മറച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന എന്തോ എടുക്കുന്നതും ഞൊടിയിടയില്‍ അതവള്‍ എന്റെ കഴുത്തിലണിയിക്കുന്നതുംഒരു ഞെട്ടലോടെ ഞാനറിഞ്ഞു..
ഞാന്‍ വല്ലാതായി. ആരെങ്കിലും കണ്ടാല്‍... ഞാന്‍ നാലുപാടും നോക്കി. ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല..
അത് വിവിധ വര്‍ണ്ണക്കടലാസുകളില്‍ പൊതിഞ്ഞ മിഠായികള്‍ കൊണ്ട് കോര്‍ത്തെടുത്ത, ഒരു സ്നേഹമാലയായിരുന്നു. ഒരു മധുര ഹാരം.
വലിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെ, അവള്‍ സ്റാഫ് രൂമിന്റെ ഒതുക്കുകളിറങ്ങി ഓടിപ്പോവുമ്പോള്‍, അവളുടെ ചുവന്ന തട്ടത്തിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച്
പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടന്ന മുടിത്തുമ്പില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്ന മുടിപ്പൂവ് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു


ÉìçÜÞ æµÞÏíçÜÞÏᢠØâMßAÏá¢
- Story Dated: Wednesday, May 5, 2010 10:27 hrs IST
ØâMßAÏᢠ¾ÞÈᢠ²Kß‚ÞÏßøáKá ÄÞÎØß‚ßøáKÄí. ²øá ³ËßØí çÌÞÏí ¦Ïß ç¼ÞÜß æº‡áK ¥çgÙ¢ ÎáMçÄÞ{¢ çÉV ÄÞÎØßAáK ¾B{áæ¿ ÕÜßÏ ÕßÜïÏßÜ Öáºàµøà յáMá ÎdLß µâ¿ßÏÞÃí. ÉÞÕ¢, ÈßøáÉdÆÕµÞøß, Öái·ÄßAÞøX Äá¿BßÏ çÍÆæMG ®ÜïÞ ·áÃÕßçÖ×B{ᢠÎâMVAí çºøá¢, ËÜßÄ¢ ÉùÏÞX ¦{ßJßøß ØÎVÅÈÞÃí. ØâËß ÉùE µÅ ®K ØßÈßÎ ÕøáKÄßÈᢠæµ.Éß. øÞÎÈáHß ¥BæÈæÏÞøá çÈÞÕW ®ÝáÄáKÄßÈᢠÎáçO ¨ ØâMß ÉùE µÅµZ ¾BZAß¿ÏßW ÙßxÞÃí.

²øáÉÞ¿í ØíÅßø¢ çdÖÞÄÞA{áIí ØâMßAAí. dÉÕÞØßÏáæ¿ æ¿X×X µáùÏíAáK Øßiì×Ç¢ ØáèÜÎÞÈßÏÞæÃKí ÕÞÆßAáKÕøáIÞÕá¢. Éçf, ØâMßAæÏ çµZAÜÞÃí æ¿X×X çÉÞkkµÞÈáU ¯xÕᢠÈÜï ÎøáKí ®KÞÃí ¾B{áæ¿ Éf¢.

Õß®Øßæa ÎÃß ÎáÝBáKá ®K ÉdÄJßæÜ ²øá ÄÜæAGí ÎÄß ØâMßAæAÞøá ÄÎÞÖ ÕøÞX. ÈÞGßçÜAí Õß{ß‚í ÍÞøcÏáÎÞÏß Ø¢ØÞøß‚í ®çLÞ ¦çÜÞºß‚á µß¿AáK ØâMßAçÏÞ¿í ²øßAW ²øÞZ çºÞÆß‚á: ®LáÉxß...? øIí ùßÏÞÜßÈí ÍÞøcÏáÎÞÏß ²Kí ÌtæMGá. ¥Äßæa fàÃÞ... ÉáÄßÏ ÉáÄßÏ ÄÎÞÖµZ ØwVÍJßÈÈáØøß‚í ºáæG¿áAÞX ¥ØÞÎÞÈc µÝßÕáIÞÏßøáKá ØâMßAAí.

¾BZ ¥çLÕÞØßµZ ÎâKá ÕßÍÞ·AÞøÞÃí. ²Kí: ÕçøÃc ÕV·¢ ®Kí ¾BZ ¥ØâÏ ÎâJí Õß{ßAáK èÕxí çµÞç{ÝíØí Øߢ·ßZ ×ßËíxáµÞV. øIí: ÎÇcÕV·ÕµíÄÞAZ ¦aí ÈâY è¿¢ ŠàçMÝíØí. ÎâKí: ÖO{¢ æµÞIí ÉßKÞA¢ ÈßWAáµÏᢠç¼ÞÜß ÍÞø¢ æµÞIí ÎáKÞA¢ ÈßWAáµÏᢠ溇áK çÜÞ ÐÞØí ÌâËßÏê Ì~ÞÜ ¼àÕÈAÞV.

§AâGJßW øIí, ÎâKí µÞx·ùßÏßWæÉGÕVAÞÃí ØâMßAæÏ µâ¿áÄW ¦ØbÆßAÞÈáU ØìÍÞ·cÎáIÞÕáµ. ²x ×ßËíxáµÞV çÈøæJ µâVA¢ÕÜß ¦ø¢ÍßçAIÕøÞÏÄßÈÞÜᢠçÈøæJ ¥Äí ÈßVçJIÕøÞÏÄßÈÞÜᢠØâMßAÏáæ¿ µÅ çµZAÞæÈÞKᢠ¥Õæø µßGßÜï. ÎÞdÄÕáÎÜï: ØâMßA ç¼ÞÜß µÝßæEJáçOÞçÝAᢠøÞdÄß Øâºß ÉÄßæÈÞKßæÜJßÏßøßAá¢.

¦ÏßøæJÞKí øÞÕáµZ ®K dÉØßiÎÞÏ æÎ·Þ ØàøßÏW È¿KÄí øÞdÄßÏßÜÞÏÄá æµÞIÞÕâ øÞAŵZAí øÞdÄßÏáæ¿ øIÞ¢ ÏÞÎÎÞÃí èdÉ¢ è¿ÎÞÏß Èß¼æM¿áJßÏßøßAáKÄí. ØâMßA µÅ ÉùÏW Äá¿øáµÏᢠºâ¿áU ÄÎÞÖµZ ÕßxÝßAáµÏᢠçµZÕßAÞV µâ¿ßæAÞIßøßAáµÏᢠ溇çÕ, øIá ÎÞØæJ ÜàÕßÈí §æÄÝáÄáKÏÞZ ÈÞGßçÜAí.

¥WÉ ØbWÉ¢ ØÞÙßÄcJßæa æÁCßMÈßÏᢠÕÞÏÈAÞøáæ¿ ºßAX ·áÈßÏÏᢠÌÞÇß‚ ²øÞæ{K ÈßÜÏíAí ®KçJÏᢠØOÞÆcÎÞÏß µáçù ÉáØíĵBZ ²øá ÈßÇßçÉÞæÜ Øâfß‚á çÉÞøáKáIÞÏßøáKá. ÉìçÜÞ æµÞÏíçÜÞÕßæa ¦WAÎßØíxí ÎáÄW æµ.Éß. çµÖÕçÎçÈÞæa ÈÞ¢ ÎáçKÞGí ÕæøÏᢠÎáµáwX, ØAùßÏ, µAGßW, ÎÞÇÕßAáGß ÎáÄW ÕàøÞXµáGß ÕæøÏáÎáU ²øá æºùßÏ d·s çÖ~ø¢ çÉÞøÞJÄßÈí ÕàIᢠÕÞÏßAÞX ÎÞxß Õ‚ ²øáÉÞ¿í ¦ÈáµÞÜßµB{á¢. ÕÞÏÈçÕI ÕßÇ¢ È¿AáµÏßæÜïCßÜᢠÕÞÏßAÞX æµÞUÞÕáK ºßÜ ÉáØíĵBæ{ÞæA ®æa µ‡ßÜáIí ®K ²øá ¥ÙCÞøÎáIÞÏßøáKá ©UßW.

µâGJßW ØíçÉÏíØí ÈßùÏíAÞX ÎæxÞKáÎßÜïÞJÄá æµÞçIÞ ®ÝáÄßæJ{ßÏáæKCßW ¥Bí æÄ{ßÏçG ®K ÉdÄÞÇßÉøáæ¿ µãÉÞ µ¿Þf¢ æµÞçIÞ ÉÜçMÞÝÞÏß dÉØßiàµøß‚á ÕK ®æa ØÞÙßÄcB{áæ¿ ÕÜßæÏÞøá çÖ~øÕáÎáIí, ØÄc¢ ÉùÏÞÎçÜïÞ. ²øá ÉáØíĵ ØÎÞÙÞø¢ §ùAÞÈáU èÇøcÎßÜïÞJÄáæµÞIÞÃí §æÄÞæAÏßBæÈ Éâ‚ µáEáBæ{ ®K çÉÞæÜ µâæ¿æµÞIá È¿AáKÄí. ®æa ÉÜ ¥¿áJ ÖdÄáA{ᢠ¥ÄßÈí ÈßøLø¢ çdÉøßMßAáKáIí. ¾ÞÈÞøÞ çÎÞX ®Kí ¥ÕøáçIÞ ¥ùßÏáKá
§æÄÜïÞ¢ µâ¿ß ÎâKí ÈÞÜí µVGâÃáµ{ßÜÞAß ÎÞØíµß¢·í ¿ÞMí æºÏíÄí ÕÜßÏ ÎJB ÕÜßMJßW çÉæøÞæAæÏÝáÄß ¾B{áæ¿ ØíçxÞV ùâÎßW ÍdÆÎÞÏß Õ‚ÞÃí æÄçBÞÜJÜMßæa ØbL¢ ÈÞGßçÜAí çØÞùß ÙVJÞÜáµ{áæ¿ ÉùáÆàØÏßçÜAí ÕßÎÞÈ¢ µÏùáKÄí.

§Èß ¥{µÈwÏáæ¿ ÍÞ×ÏßW ²øá æºùßÏ §¿çÕ{
øIá ÎÞØæJ ÕßçÈÞÆÏÞdÄ µÝßEí Äßøß‚á ÕKÄßæa ÙÞ¢ç·ÞÕV ÕßGáÎÞùᢠÎáOí µVGâY d·sÞÜÏ¢ ²K¿áAßæMùáAß ÕÏíAÞÈᢠ¦ÕÖcÎßÜïÞJ µ¿ÜÞØáµæ{ÞæA ²ÝßÕÞAß µùµ{E ÉáØíĵ çÖ~øÎÞAß ÎÞxÞÈáÎÞÏß ²øá çØÕÈÕÞøJßÈí ²øáBáKÄí ¥BæÈÏÞÃí.

ÈÞGßW æºKçMÞZ ÉáØíĵBZAí ÎÞdÄÎÞÏß ²øá æ×WËí ÄæK ÉÃßÏß‚ßøáKá. ®æa d·sÞÜÏ¢ ÈÞÜÞZ µÞÃçG ®K ÆáøáçgÖcÎÞÏßøáKá ¥ÄßÈí ÉßKßW. §çMÞZ ÈÞGßæÜÞæA ¥BæÈæÏÞøá ËÞ×ÈáIí. ²øfø¢ ÕÞÏßAßæÜïCßÜᢠÕßÖÞÜÎÞÏ ²øá ÉáØíĵæ×WËí ¥æÄÞøá ¥ÜCÞøÎÞÃí.

®æLÞæA ÉùEÞÜᢠ¨ æÉÞB‚JßÈí ²øá ·áÃÎáIí. ÈâùáæµÞÜï¢ ²çø §øßMí §øáKÞÜᢠ²x ÉáØíĵJßæaÏᢠµÕùßW çÉÞÜᢠ¥WÉ¢ æÉÞ¿ßÏÞÕßÜï. ¯æÄCßÜᢠ²øá ÄÞ{ßW æºùßÏ ºá{ßÕá çÉÞÜᢠÕàÝßÜï. µÞøâ ©ÉçÏÞ·ß‚ÞÜçÜï §Jø¢ dÉÖíÈBæ{ÞæA ©IÞÕâ. æ×WËí ®çMÞÝᢠæØÏíËÞÏßGßøßAá¢..!

ÎâJçÎÞç{Þ¿í çÈøæJ ÉùEí ÖG¢ æµGßÏßøáKá. ®æa ÉAW µáù‚í ÉáØíĵB{áIí. ¥æÄÞæA ¥Ï‚á ÄøÞ¢. æ×WËßW ¥ÕæÏÞæA Äø¢ Äßøß‚í ÕÏíAâ. çÕÃæÎCßW ºßFâØßæÈ µâ¿ß µâGßçAÞ{â.. ¥Äí çµGí æºùßÏ çÎÞZ ³¿ß ÕKí ÉùEá: µâ¿ßæµÞ¿áAáµæÏÞæA 溇ᢠÌGí, æÕùᢠÌáµíØí ÎÞdÄ¢ §çBÞGÏAøáÄí. æ® ÕÞIí ® ÜÞV¼í ØíÈßçAÝíØí ÉÞAí ÕßJí ÌáAíØí.. ¥FÞ¢ ÐÞØí §¢±à×í ÎàÁßÏJßæa ²øá ÉÕçù..! ¾ÞX ©UßW ÉùEá. ÎáGÏßW ÈßKí ÕßøßEßÜï ¥çMÞçÝAᢠçºÞÆßAáKÄí èµAâÜß! çµø{¢ Õ{øáµ ÄæKÏÞÃí! ÕÈßĵZAí 33 ¥Üï 66 ÖÄÎÞÈ¢ Ø¢Õøâ ÕøæG... ®Kí ¾ÞÈçKø¢ ¦Ö¢Øß‚á.

¥Çßµ¢ èÕµÞæÄ §ÕæÏÞæA ÕàGßæÜJßAâ. ¥BæÈÏÞÃí ÕßÖÞÜÎÞÏ ¾B{áæ¿ ØbL¢ ÎáxçJAí (®Lí ·ZËßÜᢠÎáxçÎÞ? ¥ÄßÖÏßAI; §Äí Éá{áæÕÞKáÎÜï) æµÞIáçÉÞÏß Äø¢ ÄßøßAW ÉøßÉÞ¿ß ¦ø¢ÍßAáKÄí...

²æKÞKø ÎÃßAâæù¿áJßGᢠ²æøÞx µVGâY Äø¢ ÄßøßAÞçÈ µÝßEáUâ. ÌÞAß ÈÞæ{ÏÞAÞ¢. ØÎÏ¢ ¥ÜïÞÙáÕßæa ~¼ÈÞÕßW ÏçÅ×í¿ÎáIçÜïÞ (èÕA¢ ÎáÙNÆí Ì×àùßçÈÞ¿í µ¿MÞ¿í) ®Kí ¦çÜÞºß‚í µVGâÃáµæ{ÞæA ¥Õßæ¿JæK ¥GßÏÞAß Õ‚ÞÃí ©ùBÞX µß¿KÄí.

ÉßçxKí çÈø¢ æÕ{áJí ³ËßØßçÜAßùBáçOÞÝÞÃí ¾ÞÈÄí dÖißAáKÄí. ®æa ÉáØíĵB{ßøßAáK ØíÅÜ¢ ·ßÜïxí 3 æµÞIí ç×Õí æºÏíÄ ÏáÕÞÕßæa Îá~¢ çÉÞæÜ ÐàÈÞÏß µß¿AáKá...! ÉçøÄX Äßøß‚á ÕøáKá ®K ØÜÞ¢ æµÞ¿ßÏJâøßæa æ¿ÜßËßÜßÎßW ²øá ·ZËáµÞøX ²øÞZAí ²øá çÉÈ ØNÞÈßAáKáIí. ¼àÕßÄJßæÜÞøßAÜᢠ²øáɵÞøÕáÎßÜïÞJ ØÞÇÈÎÞÃí ³æÈÈßAí ²ÜJàAíÃÄí ®Kí ÉùEí çÉÈ ¥ÏÞ{áæ¿ Îá~çJAí ÕÜßæ‚ùßÏáK ²øá ø¢·ÎáIí. ¦ µÅÞÉÞdÄJßæa Õ¢ÖÉøOøÏßW æÉG æÎÞèÌçÜÞ §~ÞÎçÏÞ ²æAÏÞæÎCßW ÎÈØßÜÞAÞ¢
ÈÞÏíAç{Þ ÎçxÞ µ¿ß‚á ÕÜß‚á æµÞIá çÉÞÕÞÈᢠØÞÇcÄ µÞÃáKßÜï. ÎÈá×cÈáçÉÞÜᢠçÕIÞJ ÉáØíĵBZ Îã·BZæALßÈÞÃí? §Õ ÉßæK ®Õßæ¿çMÞÏß? ®ÈßAÞæµ ¦ÇßÏÞÏß. µÞÖá æµÞ¿áJí ÕÞBßÏ ®æa ÉáØíĵBZ È×í¿æMGÞÜᢠÈÞGßæÜ ®æa ÌáAí æ×WËí ÖâÈcÎÞÏßJæK µß¿KÞÜᢠµáÝMÎßÜïÞÏßøáKá. ²Káµâ¿ß ÕÞÏßAÞæÎK æµÞÄßÎâJí ÕÞÏß‚í Äßøß‚í ÄøÞæÎKí ÉùEí ØáÙãJáA{ßW ÈßKí µ¿¢ ÕÞBßÏ ®.Éß.æ¼. ¥ÌíÆáW µÜÞÎßæa ¥oß‚ßùµáµ{ᢠ®¢.Éß. ÕàçødwµáÎÞùßæa øÞÎæa Æá£~ÕᢠÎáÙNÆí ¥ØÆßæa ÎAÏßçÜAáU ÉÞÄÏᢠ².Õß. Õß¼Ïæa ~ØÞAßæa §ÄßÙÞØÕáæÎÞæA È×í¿æMGÞW ¥ÕçøÞ¿í ¾ÞæÈLí ØÎÞÇÞÈ¢ ÉùÏá¢...? ÉáØíĵ¢ µ¿¢ ÕÞBßÏÞW Äßøß‚á æµÞ¿áçAIÄßÜï ®K ²øá ÉÝæFÞÜïáIí. ¦ æºÞÜïßæaæÏÞæA µÞÜ¢ µÝßEá ®Kí ³VÎæM¿áJßÏßGÞÃí ¥ÌíÆáÜï ÎáAHßÏᢠ©ØíÎÞX ®¿JßÜáæÎÞæA ÉáØíĵBZ ÄKÄí ÄæK...! §ÈßÏßæMÞ ¾ÞÈà ÉáØíĵBæ{ÞæA ®Õßæ¿çMÞÏß ÄßøÏÞÈÞÃí É¿ç‚ÞçÈ..?

µÕßĵZ, µÅµZ, çÜ~ÈBZ, ¥ÈáÍÕBZ Äá¿Bß dɵÞÖ¢ µÞÃÞX ÎÙÞÍÞ·c¢ Øßiß‚ ®æa Øã×í¿ßµZ (ƒàØí Îá~¢ ºá{ßAøáÄí. µÞAAí æÉYµáEᢠæÉÞX µáEÞÃçÜïÞ..!) ÎáÝáÕÈᢠ¥AâGJßÜáIí ¥æÄÞæA È×í¿æMGÞW ÉßæK.. ³VAÞX µâ¿ß Õ‡.
¥çKø¢ È¿á Éß{VK µáEá µHÞ¿ßAá ÎáOßW µáÈßEí ÈßKí ÄÜÏßæÜ æÕUAÞæø ¦dËßAAÞøÞAÞX ÕãÅÞ dÖ΢ È¿JáK ÎNáAçÏÞ¿í ¾ÞX µÞøc¢ ÉùEá. ¦VAí çÕâ æa ©ØíÎÞçÈ, M{æJ µÞÜJí ÌáAbÞæ{ÞæA... ®dÄ Øá~ØáwøÎÞÏ ÎùáÉ¿ß.

¾ÞX ÈÞÜáÉ޿ᢠÄßøEá. ¥ÜÞù¢ Õß{ß‚áÃVJßÏ ©ùA‚¿ÕáÎÞÏß µHáÄßøáNß µá{ßAÞæÈÞøáBáKÕçøÞæ¿ÞæAÏᢠ¾ÞX ®æa ØC¿¢ ÉùÏáµÏᢠ¥æÄAáùß‚í ¥çÈb×ßAáµÏᢠæºÏíÄá. ®ÜïÞÕøᢠ¦Ùí ¦Ùí ÎÞ ¥dÆà (¥ç‡Þ ®ÈßAùßÏßÜï...) ®Kí ÉùEá æµÞIßøáKá.. ²¿áÕßW ÈÞGáµÞøÈᢠ¥ÏWAÞøÈáÎÞÏ ØÜàÎÞÃí ¦ Ø¢ÖÏ¢ ®¿áJßGÄí. ÈNáæ¿ ØâMßAæÏBÞÈᢠ~áÎÞÎ(çÕØíxí ÌÞØíAxí)ÏßçÜAßçGÞ ¦çÕÞ...?

¾ÞæÈÞKí æ¾Gß..¥BæÈ Ø¢ÍÕßAÞÄßøßAçG ®Kí ©Uáøáµß dÉÞVÅß‚á. ¥æÄÞKá ÐßÏV 溇ÞX ®LáIí ÕÝß? ØâMßAÏßçMÞZ µâVA¢ÕÜßÏáæ¿ µÜï¢ÉÞù µÏx¢ µÏùáµÏÞÏßøßAá¢...! ¾ÞX ÎæxÞKᢠºßLßAÞæÄ çÈæø ³¿ßÏÄí ~áÎÞÎÏßçÜAÞÏßøáKá... (fÎßAâ; ®æa µáùßMáµ{ßW ¨ ØÞÇÈ¢ ÕÜïÞæÄ µ¿Ká ÕøáKáIí. È¿ÕÝßµ{ᢠÉÞÄçÏÞøB{ᢠæÉÞÄáØíÅÜB{áæÎÞæA Äø¢çÉÞæÜ ~áÎÞÎÏÞAß ÎÞxáK ÈÎáAí dÉçÄcµ ~áÎÞÎæÏLßÈí. ºÕxá æµÞGæÏLßÈí..? ÈæNçMÞæÜ ÎøcÞÆAÞV çÜÞµJí çÕæù ¦æøCßÜáÎáçIÞ? ¥Üï ÉßæK...!)

¥Õßæ¿ æºKá çÈÞAáçOÞZ æÉÞ¿ßæÉÞÜáÎßÜï µIáÉß¿ßAÞX... ®K ÉÝÏ ²øá ÉøØcÕÞºµÎÞÃí ³VÎ ÕKÄí... §KÜæJ ÕßÝáæMÞæA §KæJ ØáÌÙßÕIßAí ®çJIß¿Jí ®JßÏßøßAáKá... Äßøß‚í ÕKí ØâMßAÏáæ¿ ùâÎßæÜJáçOÞZ ¥çgÙ¢ µâVA¢ÕÜßÏáæ¿ ç¿ÞMí ·ßÏùßW µJß‚í Õß¿áµÏÞÃí. §¿ÏíAßæ¿ ÎáXçÉ çÉÞµáK ÕÞÙÈæJ Îùßµ¿AÞæÈK ÕH¢ ²øá dÉçÄcµ ÖÌíÆJßW çÙÞÿßAáKáÎáIí. ²øáÕßÇ¢ µá{ßæ‚Kí ÕøáJß ³ËßØßçÜAí ³¿ß...

ÉdÄÈ×í¿¢, ÍÞøcÞÈ×í¿¢,ÉÃÈ×í¿¢, ÎÞÈÈ×í¿¢, ç¼ÞÜßÈ×í¿¢ §BæÈ µáçù È×í¿Bæ{Aáùß‚í çµGßGáIí. Éçf, ÉáØíĵÈ×í¿¢ ®K ²øá ÉáÄßÏ µÅÏßæÜ µÅÞÉÞdÄÎÞçµIß ÕøáæÎKí ØbÉíÈJßW çÉÞÜᢠÕߺÞøß‚ßÜï... ®æa ÎÈØßæÜ ÄßøÏ¿BáKßÜï.

³ËßØßæÜJß æÎÞèÌÜßçÜAí øIá ÎâKí ÕG¢ Õß{ß‚ßGᢠØâMßA ®¿áAáKßÜï. ²¿áÕßW ÈßøLøÎÞÏ Õß{ßAß¿ÏíAí ®çMÞçÝÞ ÎâMV çËÞæÿáJá. Îá~ÕáøæÏÞKᢠµâ¿ÞæÄ ¦µÞ¢fÏáæ¿ ¥çBÏxJí ÈßKí ¾ÞX çºÞÆß‚á. ØâMßAÞ §KæÜ ÎáxJáIÞÏßøáK ¦ µVGâÃáµæ{ÞæA ®Lí æºÏíÄá...? ¥Ïßæa ¦æ{JæK ‚ᢠµßGIÄí. ¾ÞÈÄí ÎáÏáÎÈᢠ~áÎÞÎàAí æµÞçIÞÏß §¿ÞX ®Jø ÌáißÎáGàKçùcÞ? ÈÞçÜÞ ¥çFÞ ÕGÞÏßxÞ ¾ÞÈæÄÞæA ¥BíæGJß‚Äí. ®çLÞøí µÈÞÏßøáKá... ÎÈíØÈí ÉÃßIÞAÞX È¿Aá¢... ³çøÞçøÞ ÌÜÞÜÞ{í.

®ÈßAí ØC¿ÎÞçÃÞ µø‚ßÜÞçÃÞ ¥øßÖÎÞçÃÞ ¨ùÏÞçÃÞ ¥ÄÜï §æÄÜïÞ¢ µâ¿ßç‚VK ²øá ¥ÕßÏW ÕßµÞøÎÞçÃÞ ©IÞÏæÄKí §çMÞÝᢠÄàV‚ÏßÜï.